Szépe Judit publikációs jegyzéke

(megjelent lektorált munkák)

 

Kötetek:

Szépe Judit (2000): Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban. A Magyar Nyelvészeti Tanszék Kiadványai 2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba. 206 oldal.

Szépe Judit (2009): Phonoparaphasias. Black & Black Publishers, Toronto. 76 oldal.  

 

Szerkesztett kötet:

Szépe Judit szerk. (2009): Pszicholingvisztika egy életen át. Nyelvészeti Doktorandusz Füzetek 7. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 72 oldal.

 

Recenziók:

Szépe Judit (1993): Giles Fauconnier, Espaces mentaux. Aspects de la construction du sens dans les langues naturelles. Nyelvtudományi Közlemények 93: 221–224.

Szépe Judit (2010): Farkas Mária (szerk.): Une nation vivant dans sa langue. Hungarológiai Évkönyv XI/1: 193–197. PTE BTK, Pécs.

 

Szemlecikkek:

Szépe Judit (2004): Pillanatkép a pszicholingvisztikáról: fogódzók és hiányhelyek (Gósy Mária: Pszicholingvisztika). Nyelvtudományi Közlemények 101: 290–320.

Szépe Judit  (2008): Rövidzárlat és kisiklások a nyelvi realizáció szintjei között. (Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében.) Nyelvtudományi Közlemények 105: 312–342.

Szépe Judit (2019): Nádor Orsolya (sorozatszerk.): Magyarnyelv-tanári segédkönyvek 1–7. THL2/1–2: 135–145.

 

Tanulmányok:

 1. Szépe Judit (1988): A phonological investigation of Hungarian-speaking aphasics. Műhely­munkák a nyelvészet és társtudományai köréből 4: 179–194.
 2. Herman József – Szentesi Szépe Judit (1995): Az afáziakutatás nyelvészeti perspektívái. Álta­lános Nyelvészeti Tanulmányok 18: 77–90.
 3. Szépe Judit (1998): Hogyan hallanak félre szavakat afáziás betegek? (Afáziások téves fonéma­azonosításai). Beszédgyógyítás 1998/1: 23–37.
 4. Szépe Judit (1998): Fonológiai folyamatok magyar anyanyelvű afáziások szegmentális parafáziáiban. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédkutatás

 98, 94–104. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

 1. Szépe Judit (1999): Párhuzamos tendenciák afáziások közléseinek fonológiai szervezésében: harmóniafolyamatok és a tagolási határok kiemelése. Nyelvtudományi Közlemények 96/1998–99: 217–231.
 2. Szépe Judit (2000): A fonológiai kontrasztfenntartás elve afáziások közlésfolyamataiban. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédkutatás 2000, 100–111. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
 3. Szépe Judit (2000): Fonológiai információhiányt áthidaló stratégiák afáziások közléseiben. Nyelvtudományi Közlemények 97: 223–236.
 4. Szépe Judit (2001): Szegmentális rendszerösszefüggések afáziások egyjegyű helyettesítései­ben. In: Andor József – Szűcs Tibor – Terts István (szerk.): Színes eszmék nem alszanak... (Szépe György 70. születésnapjára.) II, 1189–1195. Lingua Franca Csoport, Pécs.
 5. Szépe Judit (2001): A nyelvi rendszer egyszerűsítésének tendenciája és változatai az afáziában. (A hangtan szintje.) In: Bartha Magdolna – Stephanides Éva (szerk.): A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye, 209–214. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár.
 6. Szépe Judit (2001): Hangtévesztések szabályosságai afáziában (Szegmentumválasztó műveletek magyar anyanyelvű afáziások parafáziáiban). Magyar Nyelv XCVII/3: 333–338.
 7. Szépe Judit (2002): Szekvenciaszervezési stratégiák a hangsorépítés devianciái mögött: fonotaktikai sajátosságok a nyelvbotlás jelenségeiben. In: Fóris Ágota – Kárpáti Eszter – Szűcs Tibor (szerk.): A nyelv nevelő szerepe. A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye, 269–274. Lingua Franca Csoport, Pécs.
 8. Szépe Judit (2002): A nyelvi rendszer egyszerűsítésének tendenciája és változatai az afáziában (A hangtan szintje). Magyar Nyelvőr 126/2: 230–237.
 9. Szépe Judit (2002): Szegmentális hangtani egységek jegyösszetétele és afáziások hang­helyettesítései (Rendszerjellemzők és választási tendenciák). Magyar Nyelv XCVIII/3: 305–313.
 10. Szépe Judit (2002): Egyszerűsítési tendenciák az afáziás szekvenciaszerveződés fonológiai szintjén. Pszichológia XXII/3: 317–326.
 11. Szépe Judit (2002): Hangsorépítési stratégiák nyelvbotlásokban és parafáziákban. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédkutatás 2002, 52–69. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
 12. Szépe Judit – Szende Tamás (2003): Utak a magyarhoz. In: Ujváry Gábor (főszerk.): A Balassi Bálint Intézet Évkönyve 2003: Hungarológia a XXI. században, 123–127. Balassi Bálint Intézet, Budapest.
 13. Szépe Judit (2002): Tagolási vonalak a magyar szegmentumállományban (A parafáziák független evidenciái). In: Hunyadi László (szerk.): Kísérleti Fonetika és Laboratóriumi Fonológia, 111–125. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Nyomda, Debrecen.
 14. Szépe Judit (2003): Univerzális vs. rendszerszabályozott elem- és szerkezetválasztás (Parafáziák szegmentum­választó és hangsorépítő stratégiái). In: Kukorelli Sándorné (főszerk.): A nyelvtudás szerepe a változó Európában. V. Dunaújvárosi Nemzetközi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 313–323. Dunaújvárosi Fő­iskola, Dunaújváros.
 15. Szépe Judit (2003): Hipotézisellenőrzés a fonológiában: a Globális Programozás Elvének néhány független bizonyítéka. In: Hunyadi László (szerk.): Kísérleti fonetika és laboratóriumi fonológia a gyakorlatban, 181–212. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Nyomda, Debrecen.
 16. Szépe Judit – Gerstner Károly – Szende Tamás (2004): Csuklik, kotlik, hámlik. Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék ragozásáról. Magyar Nyelv C/3: 358–367.
 17. Szépe Judit (2004): Elméleti keresztutak találkozásában I. Módosítók és bővítmények a magyar szórend szerkezetében. In: Galgóczi László – Vass László (szerk.): Stílus és anyanyelv. Tanulmányok a XII–XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból, 327–334. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged.
 18. Szépe Judit (2004): Nyelvbotlások és parafáziák szótagszervezési sajátosságai. In: Kukorelli Katalin (főszerk.): Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Füzetei. VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészet, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia, 193–203. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
 19. Szépe Judit (2005): Beszédtévesztések közös elve afáziásoknál, időskorúaknál és mindennapi nyelvbotlásainkban. Beszédgyógyítás 16/1: 32–74.
 20. Szépe Judit (2005): A szegmentumok téves azonosításának jegyválasztó eljárásai az afáziás beszédfeldolgozásban. In: Kukorelli Katalin (főszerk.): Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Füzetei. VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészet, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia, 243–252. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
 21. Szépe Judit (2006): A tagolási határ kiemelésének stratégiái nyelvi devianciákban. In: Klaudy Kinga – Dobos Csilla (szerk.): A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai II, 134–138. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs – Miskolc.
 22. Szende Tamás – Szépe Judit (2006): Szófelidézés elakadásokban. In: Galgóczi László – Vass László: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára, 360–363. JGYF Kiadó, Szeged.
 23. Szépe Judit (2006): Történetek egy lovag botlásairól. In: Cser András (szerk.): Köszöntő kötet Szende Tamás tiszteletére, 77–99. Open Art, Budapest.
 24. Szépe Judit (2006): Nyelvi devianciák szótagszervezési műveletei. In: Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 345–353. Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest.
 25. Szépe Judit – Szende Tamás (2006): Aki Wernickések közé keveredik, megeszik a fonológusok. In: Kálmán László (szerk.): KB 120 A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére, 389–397. MTA Nyelvtudományi Intézet – Tinta Könyvkiadó, Budapest.
 26. Szépe Judit (2006): Ép és patologikus beszédbeli tévesztések szerkezetrendező műveletei. In: Tóth Andrea (főszerk.): VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia, 216–226. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
 27. Szépe Judit (2006): Ép és patologikus beszédbeli tévesztések szóalak szintű szerkezet­rendező műveletei. Nyelvtudományi Közlemények 103/2006: 129–147.
 28. Szépe Judit (2007): A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében. In: Heltai Pál (szerk.): Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus III, 108–114. MANYE – Szent István Egyetem, Pécs – Gödöllő.
 29. Szépe György – Szende Tamás – Szépe Judit (2007): Mire jó, és milyen a „jó” fonológia? Magyar Nyelv CIII/2: 137–149.
 30. Szépe Judit (2007): Paradigmaképző dichotómiák a nyelvészetben. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla: Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 330–340. Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest.
 31. Szépe, Judit (2007): Quelques remarques sur les dichotomies entre le système grammatical et l’activité verbale. Short papers in applied linguistics/Cahiers de linguistique appliquée 3/2007: 5–15.
 32. Szépe Judit (2007): Fonológiai devianciastratégiák anterior és poszterior afáziában. In: Tóth Andrea (szerk.): IX. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medici­ná­lis Lingvisztikai Konferencia, 179–193. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
 33. Szépe Judit (2008): Kételemű mássalhangzó-kapcsolatok csökkent információtartalma fonológiai parafáziákban. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla: Jel és jelentés, 330–338. Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest.
 34. Szépe Judit (2008): Spontán közlések kompenzációs eljárásainak összehasonlító vizsgálata afáziában és időskori tévesztésekben. In: Kukorelli Katalin – Tóth Andrea (szerk.): A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában, 28–37. X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
 35. Szépe Judit (2009): Kétarcúak devianciái. In: Gecső T.  – Sárdi Cs. (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, 259–266. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest.
 36. Szépe Judit (2009): Globális programozás Broca-afáziában. In: Kukorelli Katalin: Hatékony nyelvi, idegen nyelvi és szakmai kommunikáció interkulturális környezetben, 219–228. XI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
 37. Szépe Judit (2010): A jegyterjedés devianciái: harmóniák és harmóniasértések. In: Gecső T. – Sárdi Cs. (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, 278–283. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest.
 38. Szépe Judit (2010): Föntöző Anna, avagy hol kezdődik a közlésegység? Indításjelzés Broca-afáziában. In: Kukorelli Katalin: A tartalom és forma harmóniájának kommunikációja, 258–264. XII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
 39. Szépe Judit (2010): Fonológiai szintű szekvenciaszervezési műveletek magyar anyanyelvűek spontán közléseinek és a magyart idegen nyelvként tanulók tévesztéseiben. THL2 2010/1–2: 90–107.
 40. Szépe Judit (2011): Öngyilkossági szándékból ugrott a folyóból a hídra”: szerkezeti sorrendcserék spontán beszédbeli nyelvbotlásokban. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat 239–244. Tinta Könyvkiadó – Budapest.

 41. Szépe Judit (2013): Oppozíció és párhuzam – Adalékok a magyar szórend tanításához francia nyelvi környezetben. THL2 2013/1–2: 102–118.
 42. Szende Tamás – Szépe Judit (2013): Nyelv és beszéd. In: Hirschberg Jenő – Hacki Tamás – Mészáros Krisztina (szerk.): Foniátria és társtudományok I, 57–65. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 43. Szépe, Judit (2014): Quelques méthodes d’enseigner l’ordre des mots hongrois. Short papers in applied linguistics / Cahiers de linguistique appliquée 1/2014: 5–31.
 44. Szépe Judit (2018): Nyelvbotlás-tipológiák. In: Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.) : Nova Posoniensia VIII. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve, 75–108. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DDD Vissza a főoldalra