Kételemű mássalhangzó-kapcsolatok csökkent információtartalma

fonológiai parafáziákban

Szépe Judit

 

Bevezetés

A nyelvi devianciák olyan alakulatai a közléseknek, amelyek eltérnek a rendszerszabályok alapján jósolható formáktól. Szabályszegő nyelvi alakulatok a nyelvhasználat számos területén felbukkannak: a köznapi be­széd  lenizációs folyamataiban (1a) és nyelvbotlásaiban (1b), a nyelvi humorban (1c), a patologikus beszédben (1d), a gyermeknyelvben (1e), sőt a nyelv történeti változásának adatsoraiban (1f) is.

 

(1) a.

aszongya

‘azt mondja’

b.

csúrtordultak

‘túlcsordultak’

c.

főlegvár

‘fellegvár’ (Rejtő é.n.: 66)

d.

avar, savar

‘csavar’

e.

nem is vagy Ágnes

‘Nemes Nagy Ágnes’

f.

BorsosvápaBorsospápa (Hoffmann 2007: 159)

 

A szabályszegéseknek – látszólagos véletlenszerűségük ellenére – megvannak a maguk irányító szabályai (vö. pl. már Jakobson 1941, 1955, 1963, From­kin 1973, 1980, Cutler 1982, Dell 1985, 1986, Levelt 1989, Huszár 2005). A deviáns formációk létrejöttét olyan determinációk irányítják, amelyek a nyelv működésének kognitív mechanizmusaiban gyökereznek, továbbá univerzális, illetőleg egyedi rendszersajátosságaiból következnek (vö. Blum­stein 1978, Berg 1997, 2005, Croot et al. 2000). Éppen ezért alkalmasak arra, hogy független bizonyítékként szolgál­janak olyan hipo­tézisek ellenőrzésére, ame­lyek a nyelv rendszerösszefüggéseiről, illetőleg működésfolyamatairól szólnak.

A tévesztéseknek – nemcsak a mindennapi közlésekben, hanem a patologikus megnyilatkozásokban és a nyelvbotlásokban is – ismert jelenségei a mássalhangzó-kapcsolatokon, illetőleg a szótagokon végbemenő átrendeződések. Ezek az átrendeződések mindig a szekvencia egyszerűsítését vagy felépítésük optimalizálását szolgálják.

Ez a tanulmány az afáziás közlések kételemű mássalhangzó-kapcsolatain végbemenő összetevő-ismétlést mutatja be, összevetve azt a szonoritási hierarchia szabályának kiterjesztésével, amely a geminátákon a mindennapi és az időskori közlések tévesztéseiben mutatkozik.

 

1. A vizsgált korpuszok

Két non-poszterior és két poszterior afáziás beszélő 4 órányi spontán és előhívott közlésé­t, amely nagy mennyiségben tartalmazott fonológiai devianciákat, összevetettem nem-afáziás kor­puszok tévesztéseivel. Ezek az adatok egy körülbelül 1200 spontán nyelvbotlást tartalmazó gyűjte­ményből és egy kb. 500 elemű, időskori tévesztéseket tartalmazó összeállításból valók.

 

2. A devianciák csökkent információtaralma

A szekvenciák szabályszegő alakulatai – általános megfogalmazásban – az egyszerűsítés elvét követik, vagyis fonoló­giai információtartalmuk mindig kisebb, mint a szabálykövető alakoké (Szende 1989, 1992, 1997, Szépe 2000). Az információ csökkenése abból adódik, hogy a sérült be­szédmechanizmus a közlésfolyamatnak egy adott pontján nem fér hozzá egy fonológiai in­formációhoz. Például ahhoz, hogy a csavar szóalak első szegmentuma milyen képzésmódú. Ám mássalhangzó-­szegmentumot képzés­hely nélkül nem lehetséges létrehozni. Vagyis a szóalak első pozíciója nem lesz kitöltve, és létrejön egy kisebb szegmentumszámú alak, egy szó­para­fázia: avar. De történhet úgy is, hogy a hiányzó információ ellenére sem fogja kevesebb szegmen­tum alkotni a parafáziás alakot, mint a standardot. Ez akkor lehetséges, ha a képzésmódra vo­natkozó információhi­ányt megszünteti egy kompenzáló művelet. Minden kompenzáló műve­let mű­kö­­désének lényege, hogy a hiányzó komponenst egy vele azonos nyelvi szintű, másik komponenssel pótolja. Például az említett csavar esetében az (1d) pél­dában a cs-re előírt, de aktuálisan elő nem hívható affrikáta képzésmódjegyet a kompenzáció a réshang képzésmód­­jeggyel helyettesíti, így kerül a cs helyébe s: savar. Ez a megoldás az avar-hoz képest azért tekint­hető kompenzációnak, mert a képzésmódra vonatkozó információ hiánya ellenére is lesz va­lamilyen képzésmódjegy a szóalak első pozíciójában. Tehát a szegmentum létre tud jönni, a po­zí­ció nem marad üresen. A kérdés most már az, hogy miért éppen a réshang képzésmódjegy került az információhiányos pozícióba. A választ a meglévő komponensekkel való kompenzációs el­járás egyik típusa, az összetevő-ismétlés adja meg. (A kompenzációnak további típusaira vonatkozóan l. Szépe 2000, 2003). Az összetevők ismétlésében az információhiány áthidalása a következőképp történik: egy olyan komponens, amelyiket sikerült a szekvencia egyik pozíciójára előhívni, megjelenik azon a helyen is, amelyre vonatkozóan az előhívás nem sikerült. A savar afáziás alak eseté­ben a sikeresen előhívott v-nek a rés képzésmódjegye ismétlődik meg az információhiányos első pozícióban. Így a két elemnek azonos lesz a képzésmódjegye. A közös komponens pedig szerkezeti harmóniát hoz létre a két pozíció egységei között. Ily módon kialakulhat har­mónia jegyek, szegmentumok, szótagok, illetve azonos szintaktikai szerepű vagy szemantikai tartalmú morfémák között.

A sérült közlésegység a kompenzálás ellenére is kevesebb infor­mációt tartalmaz, mint a nem sérült megfelelője. (Az információcsökkenés kérdésének részletes el­mé­le­ti hátteréhez, a Globális Programo­zás Elvéhez vö. Szende 1989, 1992, 1997.) Információ­hiányos közlésegység két alapvető tévesztési eljárás következménye lehet.

1. Az információ mennyiségének csökkenése. A kompenzáló művelet korlátozott elemszámú halmazból vá­laszt elemet, így a kompenzáció eredményeképp létrejött alak valamilyen tekintetben kevesebb eltérő összetevőt fog tartalmazni, mint a nem sérült alak. A sértetlen csavar alak mással­hangzóiban három eltérő képzésmódjegy van: affrikáta képzés­mód­­jegy (cs), rés képzés­mód­jegy (v) és egyfajta zár képzés­mód­jegy (r). A savar-ból viszont hiányzik a képzésmód­jegyek egyike, a cs-re előírt affrikáta képzésmódjegy, s helyén megismétlődik a v-re előírt rés képzés­mód­jegy. Tehát a sértetlen alakra előírt három képzésmód­jegy helyett az afáziás alakban csak két képzésmódjegy jelenik meg.

2. Az információt rendező műveletek számának csökkenése. Az információ csökkenése abból is adódhat, hogy bár minden összetevő jelen van, de valamely, a sorrendezésre vonatkozó információ hiányzik. Például az, hogy egy adott meg­külön­böztető jegynek a közlésegység melyik pozíciójába vagy pozícióiba kell kerülnie. Ennek következményeként egy adott összetevő egy másik, információhiányos tagolási pozícióba is átkerülhet.

Az információcsökkenésnek három forrása lehet.

1. forrás: Szekvenciahatárok megerősítése vagy bevezetése, ami növeli a közlemény redundanciáját, ezáltal csökkenti információtartalmát. A folyamatos, ki­emelést (fókuszt) nem tartalmazó közlésben a szóalak/frázis nagyság­rendű közlésegységekben semmilyen tagolási határ jelölése nem kötelező. Ezért a legkevésbé redundáns közlésegység egyáltalán nem tartalmaz tagolásihatár jegyet. Ettől eltérni csak az információcsökkenés irányában lehetséges: méghozzá a tagolási határok akusztikailag azonosítható realizációjával (hangsúly, intonáció, junktúra vagy szünet alkalmazásával a tagolási határon, illetőleg beszédhang betoldásával vagy valamely jegyösszetevő megváltoztatásával stb.). Természetesen nem minden határjelölés információcsökkentő programozási művelet. A hat#alma#sok szekvenciában egyáltalán nem redundáns junktúrával jelölni a morfémahatárokat.

A határkiemelés művelete a szóalak belsejében vagy határain a fonológiai reprezentáció által előírt morféma- vagy szóhatárt erősíti meg valamely tagolásjel(ek) alkalmazásával. Például az összetett szó két komponense közötti határ kiemelése történik akkor, amikor a közlő a beleenged szóalakot úgy ejti, hogy a két e közé beiktat egy glottális zárat (2a). A határbevezetés művelete a szóalakot szegmentummódosítással vagy junktúrával tagolja át olyan módon, hogy morfémahatár jöjjön létre a szóalaknak azon a pontján, amelyre a fonológiai reprezentáció eredetileg nem ír elő határt. Például morfémahatár bevezetése történik az Aporházi allé helynév a Porházi allé formában való tagolásakor (2b) (Hoffman 2007: 157).

2. forrás: Kevesebb eltérő komponens vagy szabály alkalmazása, mint amennyit az alakra a fonológiai reprezentációja eredetileg előír: például a szék szóalak szét, illetve tét formában való afá­ziás realizációja (2c) kevesebb képzéshely-, illetőleg képzésmódjegyet tartalmaz, mint amennyit a fonológiai reprezentáció előír. A szék lexéma egyaránt tartalmaz denti­alveo­lá­ris és veláris képzéshelyjegyet, míg a szét csak denti­alveo­lá­rist. Továbbá: a szék lexéma egyaránt tartalmaz zár és rés képzésmódjegyet, valamint denti­alveoláris és veláris képzéshelyjegyet, míg a tét kizárólag zár képzés­mód­jeggyel és dentialveoláris képzéshelyjeggyel rendelkezik. A szabálykiterjesztés ugyancsak információhiányt idéz elő. A (2e–g) példákban az afáziás közlésekre jellemző magánhangzó-illeszkedés, ille­tőleg ‑har­­­­mónia szabályának kiterjesztése figyelhető meg. A toldalék illeszkedését azonban a standard alak­­­tól eltérően nem az őt megelőző tő, hanem a következő szóalak határozza meg. (2e)-ben mind az elöl, mind a hátul képzettség jegye megjelenik az afáziás közlésegy­ségben: az előbbi az e-ben és az ü-ben, az utóbbi az ó-ban képviselve. Ám a jegyek nem minde­nütt a stan­dard alakra előírt magánhangzó-pozícióba kerültek. A hetven­három­be alakban a toldalék lexikálisan alulspecifikált magánhangzó-pozí­ció­já­ra nem a tő hátul képzett­sége ter­jed rá, hanem a következő szóalak magán­hangzóira előírt elöl képzettség. Így az elöl­ségi har­móniát nem a megelőző, hanem a következő tő magánhangzója irányítja, tehát – az információcsökkenés 2. esetének megfelelően – a fonológiai információt hordozó egységek standard kiosztási szabálya, vagyis egy rendező művelet ki­esik (erről l. Szende 1996–97). A (2f) példában az információcsökkenés 1. esetét figyelhetjük meg. A csak elöl­ség tekintetében illeszkedhető ‑val/-vel toldalékon kerekségi illeszkedés is végbemegy abból adódóan, hogy az ajakkerekítés jegy nem kizárólag a számára előírt pozíciókban jelenik meg, hanem az alulspe­cifikált toldalék-magán­hangzón is. Itt a kompenzáció, azaz a kerekség értékére vonatkozó informá­ció érkez­het akár a megelőző, akár a következő tő felől: mindkettő azonos módon tudja befo­lyá­sol­ni az alakot. A létrejött közlésegység pedig az ajakrés jegyének hiányával szegényebb, mint a sértetlen változat. (2g)-ben a harmóniaszabály még erősebb kiterjesztése mutat­kozik. A magyar­ban nincs nyelv­állás­fok szerinti harmónia vagy illeszkedés. Nincs továbbá olyan fono­tak­ti­kai szabály sem, amely a toldalék-­magán­hangzót jogosítaná fel a tőmagán­hangzó képzéshely tekintetében való specifikálására. A ráhongolódik ‘ráhangolódik’ alak attól deviáns, mert pontosan ez a két művelet megy rajta végbe: a toldalék­­magánhangzók nyelvállás­fok­jegye, az alsó nyelvállásfok rá­terjed a tőmagánhangzóra. A mű­velet egy nyelvállásfok­jegy­nyit homogenizál az alakon.

3. forrás: Az összetevők sorrendezésére vonatkozó információ hiánya. A deviáns alakok tartalmazzák ugyan összes előírt jegy-, szegmentum vagy morfo­lexikai komponensüket, ám létre­jöt­tükből hiányzik az a művelet, amely valamely, legalább két komponenst a szekvencia megfele­lő pozíciójába helyez (3a–c). Össze­tevők sorrendjének cseréje a grammatikai elemzés bármelyik szintjén előfordulhat. Jegyek egymás helyére való pozicionálása  történik a táffítős távfűtés alakban (3a): a kerekség jegyének minusz értéke a harmadik helyett a második magánhangzó-pozícióba kerül (így lesz ű helyett í), plusz értéke pedig a második helyett a harmadikba (így lesz é helyett ő). Teljes szegmentumok téves sorrendezését mutatja a madarás ‘maradás’ alak, amelyben a szótagkezdő onseteket egymás szegmentumai töltik ki  (3b). Mor­fémák (tövek) pozíciótévesztésének az eredménye az a címüknek a cikke a cikkünknek a címe’ szerkezetben (3c), amelyben a helycsere folytán a toldalékok által kijelölt szintaktikai struktúrában a tövek és a toldalékok a birtok és a birtokos vonatkozásában tévesen  kapcsolódnak egymáshoz.

 

(2) a.

bele[?]enged

‘beleenged’

(minden­napi közlés)

b.

Aporházi alléa Porházi allé

(nyelvtörténet)

c.

szét, tét

‘szék’

(afázia)

d.

tanul#junk

tanuljunk

(afázia)

e.

hetvenhárombe kezdtem

hetvenháromba kezdtem’

(afázia)

f.

öttöl több vót

‘öttel több volt’

(afázia)

g.

ráhongolódik

‘ráhangolódik’

(afázia)

(3) a.

táffítős

távfűtés

(afázia)

b.

madarás

‘maradás’

(nyelv­botlás)

c.

a címüknek a cikke

a cikkünknek a címe’

(nyelv­botlás)

 

Ettől az értelmezéstől eltérőenek látszik a fonológiai monotonicitás elmélete, amely amellett érvel, hogy az ejtésközeli fonológiai reprezentációtól való eltérő realizáció (pl. a lenizációs folyamatokban) mindig szabályhozzáadás eredménye (Kálmán 1989). A szabályhozzáadás pedig műveleti megközelítésben értelmezhető az információ növekedésének is. Ám az ellent­mondás csupán látszólagos. A fonológiai devianciákat létrehozó mű­ve­letek nem ritkán megszegik a nyelv­tan gazdaságossági elvének uni­ver­zá­lé­ját. Ilyen művelet például a szegmentum- vagy szótagbetoldás, amely szegmentálisan vagy fonotaktikailag mindig bonyolultabb szekvenciát ered­mé­nyez, mint a devianciától mentes alak. Ezzel szemben a törlések egyszerűsíthetik a szekvenciát, noha ez sem törvényszerű, hiszen szeg­men­tum­tör­lés is hozhat létre fonotaktikailag összetettebb szerveződést, pl sok dolg volt ‘sok dolog volt’ (afázia). Vagyis az információcsökkenés elve nem a deviáns alakot létrehozó szabályok számának csökkenését vagy növekedését állítja – hiszen mindkettő számos adattal képviselteti magát –, hanem a létrejött szekvencia információtartalmának csökkenését a fonológiai reprezentáció által előírt információtartalomhoz képest.  

 

3. Szótagépítési devianciák

A szótagépítési devianciákat létrehozó, legnagyobb hatókörű eljárások az összetevők átrendezése, ismétlése, valamint azok a szótagoptimalitást növelő, illetőleg szűkítő eljárások, amelyek az előző két művelettípus mellett szabályhatókör-módosításon, azaz szabálykiterjesztésen vagy ‑kor­lá­to­zá­son alapulnak. Közülük ezúttal kettőt vizsgálunk meg: az összetevők ismétlésének, valamint a szonoritási hierarchia kiterjesztésének néhány módját.

 

3.1. Összetevő-ismétlés

A szerkezetek konstituensei között akkor jön létre ismétlés, ha a téves szerkezet­építő művelet egy olyan komponenst, amely a szekvenciában leg­alább egy pozícióban már hatékonyan mozgósítva volt, elhelyez egy olyan pozícióban is, amelyre a rendszerszabály azt nem írja elő, s ahonnan törölheti a szabály szerinti komponenst. Ez a művelet szomszédos vagy párhuzamos onsetek között (4a–c), nukleusok között (5a–c), kódák között (6a–c), illetőleg azonos szótagi onset és kóda között (7a–c) megy végbe. A szomszédos szótagi kóda és onset közötti művelet összetevők ismétlésben nem fordul elő (8a–c). Az afáziás összetevő-ismétlés hatóköre pedig szűkül: míg az összetevő­átrendezés csak a kódák közti átpozicionálásra nem terjed ki, addig az összetevő-ismétlés kizárólag az azonos szótagpozíciókra korlátozódik. Vizsgáljuk meg részletesen a (6a) adatot, amely­ben az összetevő-is­mét­lés több lépése is megjelenik. Az ütöm szóalakot záró kódának, az m-nek a nazalitásjegye ráterjed a megelőző ragos főnév ugyanilyen pozíciójára, így lesz a t tárgyragból homorgán képzéshelyű nazális (n). De a szóalak többi mássalhangzója is információhiányos. Egyik onset­pozí­ció sem a saját képzés­helyjegyét viseli, hanem egymásét. Az első szótagban a képzéshely labio­dentális helyett bilabiális (d helyett b), a második pedig bilabiális helyett labio­dentális (b helyett t) lett. A létrejött alak tehát egy sorrendező művelettel is szegényebb lett. Ráadásul a szóalak második szótagi onsetje a saját zöngésség­jegye helyett a következő szóalak második szótagjából kapta meg onsetjének zöngésségi értékét. Ezért nem d, hanem t jelenik meg a főnévi tő végén. (6a) esetében tehát láttunk példát az információcsökkenésnek arra a típusára is, amelyben a felhasznált összetevők száma csökken, és arra is, amelyben a sorrendezési műveletek száma lesz kisebb.

 

(4) a.

szészek

‘fészek’

onsetek között

afáziás

b.

ősi napsütés

‘őszi napsütés’

 

nyelvbotlásos

c.

resz Rex

‘lesz Rex’

időskori

(5) a.

bészél

‘beszél’

nukleusok között

afáziás

b.

rössz ötlet

‘rossz ötlet’

 

nyelvbotlásos

c.

abból jonnek

‘abból jönnek’

időskori

(6) a.

a boton ütöm

‘a dobot ütöm’

kódák között

afáziás

b.

raktárrészlet, amit

‘raktárrészleg, amit’

 

nyelvbotlásos

c.

az ágtól a kis asztalig

‘az ágytól a kis asztalig’

időskori

(7) a.

nincs adat

 

onset és kóda között

afáziás

b.

szorosz

‘szoros’

 

nyelvbotlásos

c.

annyira barba voltam

‘annyira bajban voltam’

időskori

(8) a.

nincs adat

 

kóda és onset között

afáziás

b.

nincs adat

 

 

nyelvbotlásos

c.

nincs adat

 

időskori

 

Összetevő-ismétlés nemcsak jegyek és szegmentu­mok között történhet, hanem – akár szóhatárokon keresztül is – mássalhangzó-kap­csolatok között is. Ez az eljárás a gyors vagy lezser beszédben is létezik lenizációs folyamatként (Siptár 1995, Szende 1992, 1997). Ott az a szabály érvényesül, hogy a korábban megjelenő beszédhang arti­ku­lá­ció­ja követi a későbbiét (lesz sütemény [S:], tíz zseb [J:]). A mássalhangzó-kapcsolatok közötti összetevő-ismétlés kiterjesztése a lenizáción túlra sem az ép beszéd nyelvbotlásaiban, sem az időskori tévesztések között nem fordult elő. Az afáziás összetevő-ismétlő művelet pedig módosítja a lenizációnál megismert szabályt. Függetlenül attól, hogy melyik mássalhangzó jelentkezik korábban vagy későbben, az afáziás példákban a nem elöl képzett mássalhangzó illeszkedik az elöl képzetthez, illetőleg az orális zárhang illeszkedik a vele azonos képzéshelyű nazálishoz (9a–c).

 

(9) a.  

t + ktt

menet tözbe

‘menet közben’

 

g + ddd

gymár gyuddida ba

‘már nyugdíjban van’

b.

d + n → nn

Sinney-be

‘Sidney-be’

 

t + n → nn

hagyon nekik

‘hagyott nekik’

c.

r + n → nn

pánna

‘párna’

 

l + n → nn

hen nem törik

‘el nem törik’

 

Amint látjuk, ezekben az esetekben a mássalhangzó-kapcsolat egyik szegmentuma helyén is a másik szegmentum jelenik meg. A két azonos mássalhangzó pedig a Kötelező Kontúr Elve (Törkenczy 1994, Siptár 1995) értelmében egy hosszút hoz létre. Az összetevő-ismétlést az indítja el, hogy a mássalhangzó-kapcsolat egyik eleme sikeresen ak­ti­vizálódik, a másik vi­szont egy vagy több jegy tekintetében információhiányos. A jegyek pótlása a kapcsolat másik, sértetlen eleme felől érkezik. A célszekvenciá­ban a mássalhangzó-kapcsolat ele­mei számos közös jeggyel rendelkeznek. Egészen pontosan: a kapcsolat elemeinek csupán egyet­len jegye nem kö­zös. Az a. esetekben két, eltérő képzéshe­­lyű zárhang, b.-ben homorgán nazális és zárhang, c.-ben homorgán likvida és nazális kö­ve­ti egy­mást a kapcsolatban. Ám ha két olyan mássalhangzó talál­kozik, amelyeknek nincs vagy alig van közös jegyük, az afáziás kompenzációs stratégia más. Ekkor nem a kapcsolat másik eleméből pótlódnak a hiányok, hanem egy másik, a hiány helyé­nek szótagpozíciójával megegyező szótag­pozícióból, amely a szekvencia távolabbi helyéről kerül a műveleti mezőbe (10).

 

(10) a.  

magam mellé vettem tilenc történés

‘magam mellé vettem kilenc történészt’

b.

bordasztó sokat dolgaztam

‘borzasztó sokat dolgoztam’

c.

helyestek tarta

‘helyesnek tartja’

 

A sértetlen alakoknál a. esetben a mássalhangzó-kapcsolat két eleme (mk) között sem kép­zéshelyben, sem képzésmódban, sem zöngésségben nincs egyező jegy. b.-ben (rz) a képzés­hely azonos, c.-ben (sn) pedig ismét semmi. Az információhiányos onset­pozí­ció­kat egyik eset­­ben sem a mássalhangzó-kapcsolat másik elemének jegyei töltik fel, hanem egy másik onset­­pozíció, amellyel viszont mindig van több közös jegy. Egészen pontosan csupán egy jegy nem közös. Az a. esetben (k–t) megegyezik a képzésmód és a zöngétlenség, b.-ben (zd) a képzéshely és a zön­gésség, c.-ben pedig a pár tagjai (nt) egymásnak homorgán szonoráns és zöngétlen megfelelői (n zöngéssége redundáns, ezért tekinthető a t-től való különbsége csupán egy jegynyinek). Egyértelmű, hogy az információhiány pótlását a meglévő infor­má­ciók irányítják a legkisebb különbség elve alapján. Mással­hangzó-kapcsolat esetén a kapcsolat információhiányos elemének jegypótlása csak akkor érkezhet a kap­csolat hi­ánytalan eleméből, ha annak jegyei nem kisebb mér­tékben egyeznek meg az információhiá­nyos pozíció meglévő jegyeivel, mint az információhiányos pozíció meglévő jegyei a közlésegység egy másik, azonos helyzetű szótagpozí­ciójának jegyeivel. Máskülönben ez utóbbi ismételheti meg saját jegyeit az információhiányos pozícióban.

 

3.2. A szonoritási hierarchia kiterjesztése

A legfőbb szótagillesztési szabály a szonoritási sorbarendezés (Törkenczy 1994: 276, 365–367). E szabály értelmében a) a szótaghatár által tagolt mással­hangzó-kapcsolat esetében hátrányos, ha a kapcsolat két tagja azonos szo­­­no­ri­tású. Ezen belül b) hátrányos, ha első tagja nem nagyobb szo­no­ri­tá­sú, mint a második tagja. Ez a szabály nem terjed ki a szó-, illetőleg morféma­határon lévő kapcsolatokra, továbbá az inter­vokális hosszú mássalhangzókra, amennyiben fonológiai reprezentációjukban kételemű kapcsolatoknak (geminátáknak) tekintjük őket. A deviancia által kiterjesztett szabály eze­ken a szekvenciarészleteken is működik, s ezzel is a szótagszerkezet op­ti­malitásának növelésére törekszik.

A jelenség a nyelvbotlás- és az időskori korpuszban fordul elő, a para­fá­ziák között mindössze két adat lelhető fel. Ez nem véletlen, hiszen a para­fá­zia stratégiája épp az ellenkező művelettel egyszerűsít, nevezetesen a mássalhangzó-­kapcso­latok egy­nemű­sí­té­sé­vel (vö. 9a–c). A nyelvbotlásos és az időskori tévesztések alap­ján úgy tűnik, hogy az a) szabály erősebb, mint a b). A korpusz adataiban a szabálykiterjesztés ugyanis rendre megszünteti a hosszú mássalhangzók szonoritási egyneműségét azzal, hogy egyik elemüket megváltoztatja (11a­–f). Ugyanakkor teljesen esetleges, hogy a létrejött mással­hangzó-kapcsolat két eleme közül az első vagy a második rendelkezik nagyobb szonoritással. A (11)-as példasorban a gyakori időskori (a–d) és nyelvbot­lásos (e–f) példák figyelhetők meg, míg ez a stratégia afáziában nem jellemző.  

 

(11) a.

fél kentőtől nem indítanak

fél kettőtől nem indítanak

nt > tt

b.

hallosztad azt a borzalmat

hallottad azt a borzalmat?

szt­ > tt

c.

hogy estek túl rajta

essek

st > ss

d.

rá lehetne vetni

venni

tn > nn

e.

könyvem

könnyem

nyv > nyny

f.

garmatika

grammatika

rm > mm

 

Megfigyelhetjük, hogy a megváltoztatott elem mindig a kapcsolat első eleme. A jelen­ség párhuzamba állítható a gyors és lezser beszédnek azzal a szabályával, hogy ha egy kételemű mássalhangzó-kapcsolatból hosszú mássalhangzó lesz, akkor mindig az első elem hasonul a másodikhoz. A jelenség megfelel az asszimilációk magyarban általános irányának. Ugyanakkor az adatok többségénél kimutat­ható, hogy a hosszú mássalhangzó bontása további struktúrarendezésre vezethető vissza. Olyanra, mint a példasorban a szóalakok párhuzamos szótagjainak szerkezeti és szegmentális homogenizálása (11a, d).

 

4. Összefoglalás

A vizsgált két devianciatípus adatai azt mutatják, hogy kettős disszociáció mutatkozik a kételemű mássalhangzó-kapcsolatok és a fonológiai reprezentációjukban geminátáknak tekinthető hosszú mássalhangzók között. Az előbbi afáziában jellemző, az ép beszéd nyelvbotlásaiban pedig nem, az utóbbi pedig az ép közlés tévesztéseire jellemző, az afáziára azonban nem. Az összefüggés differenciáldiagnosztkai értéke abban áll, hogy a két stratégia ellentétes irányú folyamatra épül: afáziában az információhiányos kételemű mássalhangzó-kapcsolatban a jegyek pótlása a jegykülönbség csökkentésének, illetőleg megszüntetésének az irányában hat, míg a szonoritási hierarchia kiterjesztése a geminátákra az ép közlésekben éppen jegykülönbség létrehozására törekszik. 

 

Irodalom

Berg, T. 1997. The modality-specificity of linguistic representations: Evidences from slips of the tongue and the pen. Journal of Pragmatics 27. 671–698.

Berg, T. 2005. A structural account of phonological paraphasias. Brain and Language 94. 104–129.

Blumstein, S. 1978. Segment structure and the syllable in aphasia. In: Alan, B., Hooper, J. B. (szerk.) Syllables and segments. Amsterdam: North-Holland. 189–200. 

Croot, K., Hodges, J. R., Xuereb, J., Patterson, K. 2000. Phonological and articulatory impairment in Alzheimer’s disease: A case series. Brain and Language 75. 277–309.

Cutler, A. 1982. Slips of Tongue and Language Production. Mouton, The Hague.

Dell, G. S. 1985. Positive feedback in hierarchial connectionist models: applications to language production. Cognitive Science 9. 3–23.

Dell, G. S. 1986. A Spreading-Activation Theory of Retrieval in sentence production. Psychological Review 3. 283–320.

Fromkin, V. (szerk.) 1973. Speech errors as linguistic evidence. Janua Linguarum 77. The Hague: Mouton.

Fromkin, V. (szerk.) 1980. Errors in linguistic performance. London: Academic Press. 

Hoffmann István 2007. Helynevek nyelvi elemzése. Tinta, Budapest.

Huszár Á. 2005. A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében. Budapest: Tinta.

Jakobson, R. 1941. Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. Uppsala.

Jakobson, R. 1955. Two aspects of language and two types of aphasic disturbances. In: Jakobson, R., Halle, M. (szerk.) Fundamentals of language 2. The Hague: Mouton. 53–82.

Jakobson, R. 1963. Towards a linguistic typology of aphasic impairments. In: Reuck, A. V. S. de, OConnor, M. (szerk.) Disorders of language. London: Churchill. 47–75.

Kálmán, L. 1989. Monotonicity in phonology. Acta Linguistica Hungarica 39.133–147.

Kassai I. 1981. Távhasonulás a gyermeknyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 83. 160–167.

Levelt, W. J. M. 1989. From intention to articulation. Cambridge: MIT Press.

Rejtő J. é.n. Piszkos Fred, a kapitány. Budapest: MEK.

Siptár P. 1995. A magyar mássalhangzók fonológiája. Linguistica, Series A, Studia et dissertationes 18. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

Szende, T. 1989. Phonological representation and ‘global programming’. Magyar Foneti­kai Füzetek/Hungarian Papers in Phonetics 21. 132–135.

Szende, T. 1992. Phonological representation and lenition processes. Magyar Foneti­kai Füzetek/Hungarian Papers in Phonetics 24. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

Szende T. 1996–97. Információvesztés morfolexémikus változások kialakulásában. Nyelvtudományi Közlemények 95. 193–200.

Szende T. 1997. Alapalak és lazítási folyamatok. Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes 22. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

Szépe J. 2000. Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban. A Páz­mány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézetének Kiadványai 2. Piliscsaba: PPKE BTK. 

Szépe J. 2003. Hipotézisellenőrzés a fonológiában: a Globális Programozás Elvének néhány független bizo­nyí­té­ka. In: Hunyadi László (szerk.) Kísérleti fonetika és laboratóriumi fonológia a gyakorlatban. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Nyomda. 181–212.

Törkenczy M. 1994. A szótag. In: Kiefer F. (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan II. Fonológia. Budapest: Akadémiai. 273–392.