Miért nehezebb az egyszerűbb?

Szekvenciaszervezési műveletek

nyelvbotlásban, afáziában és időskori tévesztésekben

 

Előadás a Kísérletes nyelvészet sorozatban

Budapest, 2005. december 8.

MTA Nyelvtudományi Intézet

 

Szépe Judit

MTA Nyelvtudományi Intézet

 

 

Bevezetés

 

A nyelvi devianciák olyan alakulatai a közléseknek, amelyek eltérnek a rendszerszabályok alapján jósolható formáktól. Szabályszegő nyelvi alakulatok a nyelvhasználat számos területén felbukkannak: a köznapi be­széd  lenizációs folyamataiban (1a) és nyelvbotlásaiban (1b), a nyelvi humorban (1c), a patologikus beszédben (1d), a gyermeknyelvben (1e), sőt a nyelv történeti változásának adatsoraiban (1f) is.

 

(1) (a)

aszongya

‘azt mondja’

(lenizáció)

(b)

a viszony kölcsönyös

‘kölcsönös’

(nyelvbotlás)

(c)

Miért hagyta, hogy trónvitorlás történyen?

‘trónbitorlás’ (Rejtő)

(nyelvi humor)

(d)

hargadima

‘harmonika’

(patologikus)

(e)

rám mindig haragusz a mama

‘haragszik’

(gyermek)

(f)

kerti#fityula

‘kar(ti)fiol(a)’ (TESZ)

(történeti)

 

A szabályszegéseknek – látszólagos véletlenszerűségük ellenére – megvannak a maguk irányító szabályai (vö. pl. már Jakobson 1941, 1955, 1963, From­kin 1973, 1980, Cutler 1982, Dell 1985, 1986, Levelt 1989). A deviáns formációk létrejöttét olyan elvek irányítják, amelyek a nyelv működésének kognitív mechanizmusaiból ve­zethetők le, továbbá univerzális, illetőleg egyedi rendszersajátosságaiból (vö. Blumstein 1978, Berg 1997, 2005, Croot et als 2000). Éppen ezért alkalmasak arra, hogy független bizonyítékként szolgál­janak olyan hipo­tézisek ellenőrzésére, ame­lyek a nyelv rendszerösszefüggéseiről, illetőleg működésfolyamatairól szólnak.

Korábbi előadásaimban azt mutattam be, hogy a tévesztések létrejöttét milyen, fonoló­giai(lag értelmezhető) szerkezetépítő folyamatok irányítják. A különféle devianciakorpuszok adataiból kimutathatók voltak olyan nagy hatókörű eljárások, amelyek feltehetően bármilyen típusú deviáns nyelvi alaku­latok létrejöttében szerepet kapnak. A kimutatott eljárások egyik fő előnye, hogy kis számúak, tehát igen változatos kiindulásból kevés eljárással igen nagy számú adat levezethető.

Ezek az eljárások lényegében szegmentumválasztó és fonotaktikai szekvencia­szervezési szabályok, illetőleg erős tendenciák. Legfőbb közös szervezőelvük az egy­sze­rű­sí­tés, az információvesztés. Ez azt jelenti, hogy a tévesztést tartalmazó alak mindig kevesebb fonológiai információt fog tartalmazni, mint a tévesztést nem tartalmazó. Némelyik tévesztésben nyilvánvaló az egyszerűsítés. Például ha a fogkefe szóalak egy afáziás közlésben fokofo-ként hangzik el, akkor világos, hogy egy magánhangzótípussal, ez e-vel kevesebbet tartalmaz a szóalak, illetve a gk mássalhangzókapcsolat – zöngésségi hasonulás, majd a Kötelező Kontúr Elvénrk érvényesülését követően – egyetlen rövid elemre redukálódott. Ha a laknak szóalak helyet laklak hangzik el, akkor pedig az első szótag kitöltése megismétlődik a másodiknak a helyén, vagyis két fajta kitöltés helyett csak egy van a deviáns alakban. Tehát egy téves szóalak például kevesebb alkotóelemet (szegmentumot vagy megkülönbözetető jegyet) használ fel, mint amennyi a fonológiai reprezentációjában elő van írva, vagy az egyik szótag szerkezetét egy másik szótag szerkezetének a mintájára tölti ki. De vannak olyan esetek is, amelyekben a tévesztett alak bonyolultabb szegmentális szerkezetű, mint a hibátlan. Mindjárt fogjuk látni, hogy az egyszerűsítés ennek ellenére is megvan. Például a gyermeknyelvi krokrodil alak több szegmentumot tartalmaz a szó fonológiai reprezentációjánál (ráadásul egy nehéz mássalhangzó-kapcsolatot is), mégis kimutatható benne egy egyszerűsítési művelet. Ugyanis az r betoldásával az első két szótag szerkezete azonos kitöltésűvé, vagyis egyszerűbbé vált. A második szótag saját, egyéni jellegét elnyomta az elsőé, így egy szótagtípussal kevesebbet tartalmaz a deviáns szóalak, mint az alapalakja. Ilyenkor természetesen nem szegmentálisan egyszerűbb a tévesztett változat, hanem más szempontból: szekvencia­szervezési szempontból.

A deviáns alakokban számos, fonológiai szintű művelet érhető tetten: olyanok, mint pl. a szegmentumbetoldás vagy -törlés, a helyettesítés, a helycsere, illetőleg egyes megkülönböztető jegyek megváltoztatása vagy átrendezése a szekvenciában. Ezeknek a puszta kimutatásával és felsorolásával még nem jutnánk közelebb a tévesztések természetének rejtelmeihez. Annál is inkább, hiszen a korpuszokban egymással ellentétes irányú műveletek is megjelennek. Ha elfogadjuk a nyelvben működő gazdaságosság elvét, akkor nehéz lenne azt állítani, hogy a devianciakorpuszokban a törlések egyszerűsítik a szekvenciát, a betoldások pedig bonyolítják, vagy hogy egy mássalhangzó-kapcsolat redukciója vagy homogenizálása egyszerűsíti, létrehozása pedig bonyolítja a szekvenciát. Ha valami a gazdaságosság ellen hat, akkor egyáltalán miért jön létre? Pontosan azért, mert ugyanaz a művelet, amely a szekvencia egyik szervezési aspektusából bonyolít, az a másikéból egyszerűsít. Ezért kiindulásként azt kellett feltenni, hogy a tévesztések nyomán akár bonyolultabb, akár egyszerűbb szegmentális szerkezetűvé válik is a szekvencia, mindig fellelhető benne az információvesztés. Fel kell tennünk továbbá a következőt. Ha egy deviancia szegmentálisan és szekvenciálisan is egyszerűbbé tesz egy közlésegységet, akkor a két tényező azonos irányban hat, és együtt érvényesítik a gazdaságosság elvét. Ám ha irányuk ellentétes, vagyis a szekvenciális egyszerűsítés szegmentális bonyolódással jár, akkor kizárólag az előbbi művelet áll összhangban a gazdaságosság elvével. Hogy mégis létrejöhetnek ilyen közlésegységek, az arra utal, hogy a szekvenciális egyszerűsödés elnyomja azt a hatást, amellyel a szegmentális bonyolódás megsérti a gazdaságosság elvét.

Korábbi vizsgálataim néhány nagy hatókörű egyszerűsítési eljárást mutattak ki a különféle devianciakorpuszokból. Ezek az eljárások a következők:

        a tagolási határok kiemelése és

        a szótagszervező eljárások, amelyek

(A) szerkezetátrendező és

(B) szerkezetismétlő

műveletekben különféle változataiban valósulnak meg, A szabálykiterjesztés nem önálló művelettípus: mindig az előbbiek valamelyi­kén belül valósul meg.

Ezek az eljárások számos, különféle szekvenciaszervező fonológiai művelet gyűjtőnevei. Meglehetősen változatos fonológiai műveletekben nyilvá­nulnak meg, olyanokban, mint a már említett a szegmentumbetoldás vagy -törlés, a helycsere, egyes megkülönböztető jegyek megváltoztatása vagy átrendezése a szekvenciában. A különféle korpuszokban egy-egy eljárás megvalósulhat azonos műveletek formájában is, de lehetnek köztük különbségek is. Ezúttal afáziás, nyelvbotlásos és időskori tévesztésből adódó produkciós adatokban fogjuk összevetni a tagolási határok kiemelésének egyszerűsítő eljárásait.

Ha összevetünk különféle devianciakorpuszokat, azt tapasztaljuk, hogy bennük az egyszerűsítő eljárásoknak különféle variánsai hozzák létre a különféle típusú devianciákat. Látni fogjuk, hogy például másképp emeli ki a tagolási határt az afáziás tévesztés, mint az időskori, a nyelvbotlás pedig csak egészen korlátozottan él vele. Természetesen nem ritkák a teljesen azonos módon lefutó, közös műveletek sem.

 

 

A vizsgált korpuszok

 

Három non-poszterior (mindhárman több éve gyógyult Broca-afáziások) és három poszterior afáziás beszélő (egy vezetéses és két Wernicke-afáziás, az utóbbiak közül egyikük törzsdúci vérzések okán rendszeres, de a mondat hosszúságában korlátozott echoláliákat mutat) mintegy hat órányi spontán és előhívott köz­lésé­t, amely nagy mennyiségben tartalmazott környezetfüggő parafáziákat, összevetettem nem-afáziás korpuszok szekvenciaszervezési devianciáival: ezek az adatok egy körülbelül 1200 spontán nyelvbotlást tartalmazó gyűjte­ményből és egy, mintegy 500 időskori tévesztést tartalmazó gyűjteményből valók. Szemben az afáziás adatokkal, e két utóbbi korpusz on-line korpusz, tehát összevetésük statisztikai eljárásokkal nem térképezhető fel: a kapott adatok típusoknak, nem pedig példányoknak tekintendők (vö. Huszár 2005: 23–26). Az időskori korpusz annyiban korlátozott, hogy nemcsak az életkor, hanem mentális állapot tekintetében is szűrt. Erre a szűrésre több okból is szükség van.

(1) Már a magyarra vonatkozó vizsgálatok is kimutatták (Hoffmann 2005, Kajcsa 2005), hogy bár az időskor önmagában nem okoz romlást a mentális státusban, az ép mentális státusú időskorúak és fiatalabban nyelvi teljesítménye szignifikánsan eltér.

(2) Ezzel együtt a mentális státus és a nyelvi teljesítmény között sem egyik, sem másik korcsoportban rendszeres egyéni korreláció nem mutatható ki (Kajcsa 2005: 37).

(3) Saját megfigyeléseim szerint a magas nyelvi teljesítményt mutató, magas pontszámú ép mentális státusú időskorú közlők tévesztései jellegükben nem térnek el a fiatalkorú közlők tévesztéseitől.

(4) Ezzel szemben az alacsonyabb (de ugyancsak a normál tartományba tartozó) mentális státusú és nyelvi teljesítményű közlők más devianciatípusokat is mutatnak.

Így ezeknek az időskorinak nevezett (de nem patologikus) tévesztéseknek a rendszeres kimutatása 65 év felett, a normál mentális státus alsó határán várható.   

 

 

A tagolási határok kiemelése

 

A folyamatos, kiemelést (fókuszt) nem tartalmazó közlésben a szóalak/frázis nagyságrendű közlésegységekben semmilyen tagolási határ jelölése nem kötelező. Ezért a legnagyobb entrópiájú, vagyis a legkevésbé redundáns közlésegység egyáltalán nem tartalmaz tagolási­határ jegyet. Ettől eltérni csak az információcsökkenés irányában lehetséges: méghozzá a tagolási határok akusztikailag azonosítható realizációjával. Ez számos, szegmentális és szupra­szegmentális művelettel elérhető (hangsúly, intonáció, junktúra vagy szünet alkalmazásával a tagolási határon, illetőleg beszédhang betoldásával vagy valamely jegyösszetevő megváltoztatásával stb.). Természetesen nem minden határjelölés információcsökkentő programozási művelet. A hat#alma#sok szekvenciában egyáltalán nem redundáns junktúrával jelölni a morfémahatárokat (pl. a hatalmas#ok szekvenciától való elkülönítés érdekében). Az új indítással, esetleg szünettel jelölt junktúra már világosan mutatja a tagolási határokat. Ha ezen kívül is történik határjelölés – pl. a szünet után glottális zár kerül az  alma indítása elé –, az már csak megerősíti a tagolási határt, de új információt nem hordoz. Tehát növeli a közlés redundanciáját, azaz csökkenti információtartalmát.

A tagolási határok kiemelése olyan egyszerűsítési eljárás, amely az deviáns szekven­ciákban a legnagyobb számban és változatosságban jelenik meg. A tagolási határ ki­eme­lése több módon történhet: pl. határjelölés történik ott, ahol a folyamatos közlés szekven­cia­szervezési szabályai ezt nem írják elő (vagy éppen tiltják), vagy többféle tagolási jel együtt jelenik meg morféma-, szó-, frázis- vagy szekvenciakezdeten, illetőleg -határon. A tagolás ki­jelö­lésében részt vehetnek szupraszegmentális tényezők, illetve elmaradhatnak posztlexikális hasonulások. Sőt, szegmentális komponensek is hozzájárulhatnak a tagolás kiemeléséhez. A szegmentális komponensek arra tö­rekszenek, hogy a tagolási határon a közlést átmenetileg blokkolják. Ezt úgy érik el, hogy beiktatnak egy zöngétlen hangot, s ezzel felfüggesztik a glottisz működését, vagy beiktatnak egy zárkomponenst tartalmazó hangot, s ezzel megakasztják a levegőáramlást. Határmenti indítások és zárások mellett fordulnak elő, valamint a közlésegység valamely belső pozíciójában (szó- vagy morfémahatáron), zárás és indítás között.

            Nézzük meg először az indításjelzéseket.

            A magánhangzóval kezdődő közlésegységek indításjelzése nyelvbotlásban egyáltalán nem jelenik meg, afáziában és időskori tévesztésekben viszont nagy számban fordul elő (1. táblázat, (a) pont). Műveleteikben a h, a k és a t protézise közös, az időskori korpuszban pedig a betoldható elemek köre még p-t is tartalmazza. De míg a h, k, t betoldások környezetfüggetlenül és környezetfüggően is elfordulnak mind az afáziás, mind az időskori korpuszban, addig az időskori p-betoldás csak szerkezetismétlést kiváltó kör­nyezetben jelenik meg. Ez arra utal, hogy a további gyűjtés során az időskori koruszban várhatóan további, zöngétlenség- vagy zárelemet tartalmazó elemek is megjelennek indításjelző funkcióban.

Azt, hogy ezek a betoldott elemek funkciójuk szerint nem szegmentumok, hanem tagolási jelek,  a kilencedi[k#k]éve ‘kilencedik éve’ adat világosan mutatja, hiszen a szóhatáron találkozó két k-n nem ment végbe a Kötelező Kontúr Elvének megfelelő össze­olvadás egy hosszú mássalhangzóvá (Siptár 1995: 76–77).

 


A tagolási határok kiemelése devianciaeljárás műveletei indításban

művelet

afázia

nyelvbotlás

időskori

1. indításjelzések

 

 

 

(a) indításjelzés

mgh-s kezdeten:

h protézisével

 

 

 

 

k protézisével

 

 

 

 

t protézisével

 

 

p protézisével

 

hablak  ‘ablak’

herég asz ‘elég az’

hírt, hírt nekik a levelet

írt egy levelet’

ha levél ‘a levél’

és#higen és igen

nem#kirodába

‘nem irodába’

kilencedik#kéve

‘kilencedik éve’

kablak ‘ablak’

könnyű#ta#dombrom ‘könnyű a dolgom’

 

 

ott el#halhatnak

‘ott elalhatnak’

lehet, hogy hakkor

‘lehet, hogy akkor’

csak ha heső van

‘csak ha eső van’

örülök, hogy a# keszedbe jutott

‘eszedbe jutott’

Kalikáéknak köllene még valami Alikáéknak

 

Timi telefonált ‘Imi telefonált’

neki kettő, neked#tegy ‘egy’

pakragá, papragász

‘aszparágusz’

1. táblázat

 

            A mássalhangzóval kezdődő szekvenciák indításjelzései (2. táblázat, (b) pont) ugyancsak zárelemmel és a zöngétlenség je­gyével történnek, és számos eltérő művelettel képviseltetik magukat. A nagyszámú afáziás adatban az összes művelettípus kimutatható, míg a másik két korpuszban ezeknek csak egy része. Megfigyelhető az is, hogy az időskori és a nyelvbotlás műveleteinek nincs közös tartománya: az időskoriakban csak a zárműveletek fordulnak elő (2. táblázat, (b/2) pont), a nyelvbotlásokban pedig kizárólag zöngétlenítések (b/3). Ez utóbbi |szabálykiterjsztés is egyben, hiszen a zöngétlenítés az ép közlésekben is működik – de csak szekvenciavégen. Ennek a műveletnek a kiterjesztése a szekvencia eleji zöngétlenítés a nyelvbotlásokban.

Afáziában nem változik a betoldható elemek köre a magánhangzós kezdet indítás­jelzéseihez képest: most is a h, a k és a t látják el a tagolás kiemelésének feladatát. Ettől eltérően az időskori korpuszban a szegmentumbetoldásos kiemelés – hasonlóan a nyelvbotlásokhoz – nem jelenik meg. A betoldott elemek tagolási jel funkciója most is igazolódik, hiszen nem megy végbe a szegmentumok között köte­lező palatalizáció az indításjelző t és a szókezdő j között..

Az afáziás korpusz (b/4)-es példái egy sajátos csoport képviselői. Közülük az első három, vagyis a nagyhobábó, a nagyhobábaa nagyszobából, a nagyszobába’, a húr ‘fúr’ és a Hetepi Gyula ‘Szepesi Gyula’ első ránézésre egyszerű helyettesítésnek tűnnek. Vagyis egy ki nem töltött szegmentumpozíció helyére egy h kerül. Ám a többi helyettesítő szegmentum előfordulásától és viselkedésétől élesen eltér h előfordulása és viselkedése. Az afáziás korpuszban a téves h-előfordulás igen korlátozott. Vagy szóindításkor jelenik meg, vagy szókezdő zár-, illetve réshangot követő pozícióban. Amikor h nem betoldás eredménye, akkor minden esetben csakis olyan szegmentum eltűnésekor jelenik meg, amelynek akusztikai struktúrája hasonló az övéhez (vagyis f és sz eltűnésekor). Értelmezhetnénk ezt úgy is, hogy h – a mássalhangzó-rendszerben általában is tanúsított különállásának megfelelően – kizárólag ilyen mássalhangzókat helyettesít (míg minden más szegmentum számos más szegmentumot helyettesít). Ám figyelembe kell vennünk még egy korlátozást. Nevezetesen azt, hogy h még ezt a két mássalhangzót sem helyettesíti másutt, mint indításnál, tehát sem morféma belsejében, sem morféma végén nem helyettesíti. Minden egyéb esetben h betoldott elemként jelenik meg, tagolási határjelző funkcióban. Az igen korlátozott előfordulás okán gazdaságosabb lenne az értelmezésben h-t a helyettesítésnek tűnő esetekben is tagolásjelzőnek tekinteni. Mi támasztja alá ezt a feltevést?

(1)   Az általa helyettesített szegmentumok kivételesen kis száma (összeseb kettő: f, sz).

(2)   Az előfordulás rendkívül erős korlátozása (kizárólag indításkor: szó vagy szekvencia indításakor – még a szóbelseji morfémaindításra is összesen egy példa van).

(3)   A nagy hatókörű és gyakori tagolásjelző funkció (nem csak afáziában).

Tekintsük ezek alapján h-t a (b/4)-es csoport első három esetében is indításjelzőnek, ne pedig szegmentumnak azzal az értelmezéssel, hogy az indításjelző h törli a hozzá hasonló akusztikai szerkezetű szegmentumot a szekvencia indítópozíciójából, de nem törli a hozzá nem hasonlót. Így a (b/4)-es csoport eddig még nem tárgyalt adatai közül a khirályok ‘királyok’-ban a betoldott h mellett azért maradhatott meg a k, mert akusztikai szerkezete nem hasonló a h-éhoz. k és h fordított sorrendű megjelenését az adatban pedig téves időzítésnek tekintem, amely ráadásul az ejtést is könnyíti (bár ez általában nem szokott tényező lenni a tévesztések létrejöttében). Úgy vélem, nem lenne helytálló az az értelmezés, hogy a khirályok-ban h a szókezdő k-t helyettesíti, k pedig indításjelző protézis, egyszerűen azért, mert egyértelmű kh szegmentumhelyettesítés a vizsgált afáziás korpuszban nem fordul elő, még szó belsejében sem. Márpedig univerzális fonológiai szabály, hogy a szóhatárokon lévő pozíciók kitöltésére vonatkozó megszorítások erősebbek, mint a szó belsejiekre vonatkozóak. A thőoros ‘főorvos’ adat pedig ebben az értelmezési keretben a következő megfejtést kapja. Az f indító­szegmen­tumot törli az indításjelző h, amely elé még egy indításjelző toldódik be: a t. A többszörös indításjelzést indokolhatja az, hogy a thőoros indítása nem abszolút közléskezdésről történik. Abszolút közléskezdeten ugyanis már maga a szekvencia biztosít egy tagolásjelzést. Gondoljunk arra, hogy az indítást megelőző teljes hiánya a hangadásnak maga is határjelző funkciójú, tehát egy plusz jelzés már „csak”megerősíti a határt. A thőoros frázishatárral egybeeső szóhatárról indul, amely előtt van hangadás, tehát a szekvencia nem biztosít határjelzést. Azt előbb létre kell hozni (ez lesz az f-et törlő h), hogy aztán meg lehessen erősíteni (ez lesz a t). Ismét nem javaslom a szókezdő fh helyettesítés feltevését amiatt, hogy h még szóbelsejében sem fordul elő helyettesítőként az afáziás korpuszban.

 

A tagolási határok kiemelése devianciaeljárás műveletei indításban

művelet

afázia

nyelvbotlás

időskori

(b) indításjelzés

msh-s kezdeten:

 

 

 

(b/1) h, k, t  protézisével

 

[x]gomp ‘gomb’

és a a#kpárkis pár’

hát a#tjogi jogi’

a némek[W]tjogot jogot’

Kalocsán#thőoros főorvos’

tkult kulcs’

 

 

(b/2) nazális vagy réshang helyett zárelemet tartalmazó homorgán hang

tin, tim nem’

bár vár’

dzseb zseb’

csok, csokat sok, sokat’

 

és volt a Cepi

és volt a Szepi

de csok pogácsát

de sok pogácsát’

csitét sötét’

(b/3) zöngés kezdés zöngétlenítése

 

kombát megeszem gombát’

fízen vízen’

a Pazilika mellett Bazilika’

szár zár’

a lábaspa a lábasba’

tervezek egy arra

faló kanyarást

tervezek egy arra

való kanyarást

 

(b/4) h protézisével

(h törli az akusztikailag hasonló f, sz hangot, de nem törli a nem hasonlót)

nagyhobából, nagyhobába

nagyszobából/-ba’

húr fúr’

Hetepi Gyula

Szepesi Gyula

khirályok királyok’

Kalocsán#thőoros főorvos’

 

 

2. táblázat

 

            Következzenek a határjelzések.

            A határjelzések a morféma, szó-, frázis- vagy szekvenciazárás tagolási jelei. A zöngétlenítés (3. táblázat, (a) pont) a határjelzé­sekben, vagyis a zárásban ritkább, mint az indítás­jel­zé­sek­ben. Láthatjuk azt is, hogy az erősen érintett parafáziákon kívül más korpuszban nem is fordul elő. Mi­vel azokat a zöngét­le­ní­té­seket, amelyek frázis-, mondat és szekvenciavégen jönnek létre, egyszerű, hét­köznapi lenizáció is létrehozhatja, ezért azokat az adatgyűjtő nem feltétlenül értékeli té­vesz­tés­ként, vagyis az on-line korpuszba nem mindig kerülnek be. A szóbelseji morfémavégi zöngétlenítés azonban biztosan nem jellegzetes köznapi lenizációs művelet, ezért felte­hető, hogy ha az hiányzik a nyelvbotlás- és az időskori korpuszból, akkor ez a devianciatípus ott valóban nem fordul elő, és nem arról van szó, hogy a gyűjtő nem értékeli tévesztésnek.

A mássalhangzók köréből ismert másik tagolási jelzés, a zárművelet, vagyis zár­kons­ti­tuens bevezetése a határmenti szegmentumba (3. táblázat, (b) pont) viszont mindegyik vizsgált korpuszban kimutatható művelete a határ­jel­zé­sek kiemelésének. Elsősorban szóbelseji morféma­határon jelentkezik. Ilyenkor a tagolási határon lévő réshangból affrikáta vagy zárhang lesz. Az egyes korpuszok itt is sajátos megoszlást mutatnak: míg a művelet afá­ziában és nyelvbotlásban affrikátát eredményez, addig az időskori adatokban zárhangot.

A szegmentumbetoldással történő határkiemelés ((a)+(b)) pedig egyszerre zöngétlenség- és zárművelet, hiszen a zárásba betoldott elem minden esetben zöngétlen szegmentum, amely vagy zárhang (t), vagy tartalmaz zárkomponenst (cs). Afáziában mindhárom típus előfordul, nyelvbotlásban csak a szonoráns utáni betoldásra van adat. A zöngétlen zárelem betoldása magánhangzó vagy szono­ráns más­salhangzó után azzal magyarázható, hogy ha a tagolási határt – lényege szerint – átmeneti közlésfelfüggesztésnek tekintjük, akkor a nagy hang­zós­ságú magánhangzó és szonoráns mássalhangzó – akusztikai természeténél fogva – nem alkal­mas határjelzésre. Ha pedig egy határjelzésre amúgy is al­kal­mas szegmentum (pl. egy zön­gétlen spiráns vagy zárhang) egészül ki még egy zárhanggal, akkor az a zárelem-betoldás kiterjesztésének tekinthető.

 

A tagolási határok kiemelése devianciastratégia műveletei zárásban

művelet

afázia

nyelvbotlás

időskori

2. határjelzések

 

 

 

(a) zöngétlenség­művelet: zöngés határ zöngétlenítése

 

dop ‘dob’

kész ‘kéz’

készen ‘kézen’

tévét nészni ‘tévét nézni’

repülögyetyet

repülőjegyet

a kabátot hatyok

 hagyok

 

 

(b) zárművelet: zár­konstituens bevezetése

– réshangból  affrikáta

 

 

 

 

 

 

– réshangból zárhang

 

 

 

 

Ápichám Ápisznál’

tidzennyolc ‘tizennyolc’

 

 

 

Dionüsziosz Trákcnál

‘Dionüsziosz Traxnál’

mocsogat ‘mosogat’

tévesztécsének tekintendő

‘tévesztésének’

kis tisztács

‘kis tisztás’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olyan sokszor hod

‘hoz’

videt adni ‘vizet adni’

(a)+(b) zöngétlen zárelem betoldása

– mgh után

 

 

 

– szonoráns után

– obstruens után

 

 

Verencsi[tS]déza

‘Ferenczy Géza’

pipak pipa

 

sünt ‘sün’

ést#hogy, hod nem

‘és hogy, hogy nem’

 

 

 

 

 

 

rajtad a sort  ‘rajtad a sor’

 

 

 

 

 

 

3. táblázat

 

Meg kell jegyeznünk, hogy nem mindig áll vitán fölül annak megítélése, hogy egy tagolásjelzőnek mi is a szekvenciában elfoglalt státusa. Ha például egy zöngétlenségművelet a jegyek nagyságrendjében megy végbe, akkor a zöngétlenség jegyéről egyértelműen megállapítható, hogy a határszegmentumhoz tartozik-e vagy sem. Például a készen ‘kézen’ szóalakban biztosak lehetünk abban, hogy a deviáns zöngétlenség az első morféma utolsó szegmentumát érintette, vagyis zárást emelt ki. Ám amint láttuk, tagolásjelző művelet egy teljes szegmentum betoldásával is létrejöhet, például egy zárhang betoldásával. Ha a közlésben ez a zárhang az indító vagy a záró hangadás, akkor a pozíciója egyértelműen vagy a közlés indításához, vagy a közlés zárásához tartozik: mint például a kablak ‘ablak’ vagy a sünt ‘sün’ közlésben. De ha a betoldott szegmentum a közlés belsejében hangzik el, frázishatáron, szóhatáron vagy morfémahatáron, ahol a betoldott szegmentum előtt is és mögött is van hangadás, akkor további információkra van szükség annak megállapításához, hogy a kérdéses szegmentum a határ melyik oldalához tartozik.

Vegyük a 2. táblázat (b/1)-es adatsorát: a némek[W]tjogot ‘jogot’; és a a#kpár kis ‘pár’ (a és k között 0,395 s-os a szünet, hosszabb, mint a két a között); hát a#tjogi ‘jogi’ (0,590 s-os szünet); Kalocsán#thőoros ‘főorvos’, továbbá vegyük az 1. táblázatbeli  könnyű#ta#dombrom ‘könnyű a dolgom’ (0,283 s és 0,181 s a szünetek hossza) adatot. Ezekben az adatokban két közös vonás van: (i) mindegyik esetben határmenti szegmentumbetoldás történt; (ii) a határ mindkét oldalán tart a közlés. Milyen alapon tekinthetjük a határ egyik, nem pedig a másik oldalához tartozónak a betoldott mássalhangzót? Azon az alapon, hogy az első példa kivételével mindenütt szünet, illetőleg új indítás van a betoldott szegmentum előtt, amely világosan elválasztja őt a korábbi szóalaktól. (Új indításról akkor beszélünk, amikor két, egymást követő szegmentum izoláltan hangzik el, nincsen közöttük átmeneti szakasz.) Az első példában pedig azt látjuk, hogy a korábbi szóalak vége és a későbbi szóalak t-protézise közé egy svá ékelődött be, ami ugyanolyan hatékony tagolásjelző a magyarban, mint a szünet. 

Ám nem minden esetben áll rendelkezésünkre egy pót-tagolásjelzés. A 4. táblázat adataiban nem dönthető el, hogy a határkiemelő szegmentum a határ melyik oldalához tartozik, hiszen mindegyik betoldott szegmentum tartalmaz zárkonstituenst. Ezeket az elemeket pedig jól ismerjük mind a szekvenciazárásokból, mind a szekvenciaindításokból, tehát a betoldott elem lehet akár záró, akár indító szerepű. Például a nagyon[t]jól ‘nagyon jól’ esetében a betoldott t elem következhet szonoráns után és indíthatja a szonorással kezdődő szóalakot. Vagy a föl[t]ült ‘fölült’ alakban a t következhet szonoráns után és indíthatja a magánhangzóval keződő szóalakot.

Nem meglepő, hogy a szekvenciák belsejében túlnyomó többségében ugyanazokat a határkiemeléseket tapasztaljuk, mint a szekvenciák elején és végén, és még igen kis számban olyat (szám szerint kettőt), amely a szekvenciák elején és végén nem fordul elő. Ezeket a szekvenciabelseji plusz előfordulásokat a belső pozíciók már említett, kisebb mértékű korlátozása is indokolja. Nem fordul elő a szekvencia szélén a magánhangzós zárás utáni határjelzés. Szekvencia belsejében viszont megjelenik, és ha már, akkor mindhárom korpuszban (pl. a fők téma ‘a fő téma’). Szintén nem fordul elő szekvenciaszélen a szonoráns indítás előtti tagolásjelzés. A szekvencia belsejében a nyelvbotlás- és az időskori korpuszban bukkan fel (pl. kopasztra nyírt újonc ‘kopaszra nyírt újonc’, időbre ‘időre’ – ez utóbbi adat mindkét új tagolásjelzést egyszerre tartalmazza).

 

A tagolási határok kiemelése devianciastratégia műveletei belső határon, szegmentumbetoldással

művelet

afázia

nyelvbotlás

időskori

(c) zárelem betoldása

– mgh-k között

 

 

 

– mgh és szonoráns között

– mgh és obstruens között

 

 

– szonoráns és mgh között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– szonoránsok között

 

 

 

 

 

– szonoráns és obstruens között

– obstruens és mgh között

– obstruens és szonoráns között

– obstruensek között  

 

 

 

 

 

 

 

a[g]balátnőjének

‘a barátnőjének’

ekfeletettem

elfelejtettem

helszizen[d]ődik

elszíneződik

 

 

 

 

 

 

 

nagyon[t]jól

nagyon jól

minen[t]jól

milyen jól

el[t]nem körik

el nem törik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a fő[k]téma ‘a fő téma’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az újság ír[t]ja

‘az újság írja’

megvan a flakon[t] ja

‘megvan a flakonja’

pórul[t]járt lakók

pórul járt lakók

 

 

 

kopasz[t]ra nyírt újonc

‘kopaszra nyírt újonc’

 

hála[m]istennek

‘hála istennek’

csak a kiskapu[t]on

‘kiskapun’

idő[b]re ‘időre’

 

Törö[k]csik ‘Törőcsik’

 

 

 

föl[t]ült fölült

igen[d]ám, de

‘igen ám, de’

meg is hallgattam a hír[d]eket ‘a híreket’

ha te nem[t]eszöl többet

‘ha te nem eszel többet’

így volt az ujj[t]amban

az ujjamban

 

4. táblázat

 

Az 5. táblázatból a következő összefüggések mutatkoznak a tagolásjelzéseknek az egyes zárások és indítások által történő kiváltását illetően, az egyes korpuszok tekintetében.

Ø      Minden korpusz közel azonos számú határtípusban illeszt be tagolásjelzést, az időskori legnagyobb változatosságával:

o       afáziás: 3/9;

o       nyelvbotlásos: 3/9;

o       időskori: 4/9.

Ø      Az egyes korpuszok közös tagolásjelzés-típusai a következők:

o       afázia–nyelvbotlás: 2 (mgh–obs, szon–szon)

o       afázia–időskori: 1 (mgh–mgh)

o       nyelvbotlás–időskori: 1 (mgh–obs).

Vagyis a magánhangzós zárás mindhárom korpuszban kivált tagolásjelzést.

Ø      Mindhárom korpuszra érvényes, hogy obs indítás előtt csak mgh-s zárás vált ki tagolásjelzést.

Ø      Az egyes korpuszok a következő mintázatot mutatják az egyes zárástípusok utáni tagolásjelzés alkalmazásában:

o       az időskori és az afáziás korpuszban mgh-s és szon-os zárás vált ki tagolás­jelzést;

o       a nyelvbotlásos korpuszban mindhárom zárástípus kivált tagolásjelzést.

Ø      Az egyes korpuszok a következő mintázatot mutatják az egyes indítástípusok előtti tagolásjelzés alkalmazásában:

o       mgh-s indítás az időskori és az afáziás korpuszban vált ki tagolásjelzést:

§         az afáziásban szon-os zárás után;

§         az időskoriban mgh-s és szon-os zárás után;

o       szon-os indítás mindhárom korpuszban kivált tagolásjelzést:

§         az időskoriban mgh-s zárás után;

§         az afáziásban szon-s zárás után;

§         a nyelvbotlásosban szon-s és obs-es zárás után;

o       obs-es indítás mindhárom korpuszban csak mgh-s zárás után vált ki tagolás­jelzést.

Ø      Minél nagyobb szonoritású egy zárás, annál több indítástípus előtt vált ki tagolás­jelzést:

o       obs-es zárás után alig van határjelzés: 1/9 (szon előtt nyelvbotlásban);

o       szon-os zárás után: 4/9 (mgh előtt afáziában és időskoriban, valamint szon előtt afáziában és nyelvbotlásban);

o       mgh-s zárás után: 5/9 (mgh és szon előtt időskoriban, obs előtt mindhárom korpuszban);

Az időskori korpuszban a leglátványosabb az, hogy minél nagyobb szonoritású a zárás, annál több indítástípus előtt vált ki tagolásjelzést:

o       mgh-s zárás után: 3/3 (mgh, szon, obs előtt)

o       szon-os zárás után: 1/3 (mgh előtt)

o       obs-os zárát után: 0/3

Ø      A nyelvbotlásos korpuszban a mgh-s indítás semmilyen zárás után sem vált ki tagolásjelzést, míg a szon-os indítás msh-s zárás előtt, az obs-es indítás pedig mgh-s zárás előtt kivált tagolásjelzést.

Ø      Nyelvbotlásban a msh-s (tehát a szon-os és az obs-es) zárás azonos minta szerint jelzi/nem jelzi a tagolási határt: mindkettő csak szonoránssal kezdődő indítás esetében jelzi.

 

zárás

afázia

nyelvbotlás

időskori

indítás

mgh

+

mgh

mgh

+

szon

mgh

+

+

+

obs

 

 

 

 

 

szon

+

+

mgh

szon

+

+

szon

szon

obs

 

 

 

 

 

obs

mgh

obs

+

szon

obs

obs

5. táblázat

 

 

A határjelzés megerősítésének a zöngétlenség és a zárelem bevezetése mellett harma­dik – mindhárom korpuszban mutatkozó – módja az, amikor posztlexikális hasonulási szabá­lyok elmaradnak morfémahatáron (6. táblázat, (d) pont). Itt is megoszlás mutatkozik: afáziában a pala­ta­li­zá­ció, nyelvbot­lásban és időskorban pedig az -sz tövű igék ragozott alakjának hasonulása maradása el.

 

A tagolási határok kiemelése devianciastratégia műveletei zárásban

művelet

afázia

nyelvbotlás

időskori

(d) posztlexikális hasonulás elmaradása morfémahatáron

 

 

 

(d/1) palatalizáció elmaradása

sajt#ja ‘sajtja’

tanul#junk ‘tanuljunk’

 

 

(d/2) -sz tövű igék

 

veszni

‘venni’

olyan szavakat is átvesztek

‘olyan szavakat is átvettek’

átveszte a kezdeményezést

‘átvette a kezdeményezést’

képes lesz teszni

‘képes lesz tenni’

nem akarom elhiszni

‘nem akarom elhinni’

fagylaltot esztünk

‘fagylaltot ettünk’

hiába visztem volna be a telefont

‘vittem volna be’

mentek viszni a cuccokat ‘vinni’

6. táblázat

 

 

Összefoglalás

 

A 7. táblázat az egyes tagolásjelzések típusainak előfordulását mutatja a vizsgált devianciakorpuszokban. A tagolásjelzések mind az indítás, mind a zárás, mind a belső határ kiemelésénél mindhárom korpuszban megjelennek. Összességében a legtöbb típus afáziában, a legkevesebb a spontán beszéd nyelvbotlásaiban. A nyelvbotlásokban nem fordul elő semmilyen tagolásjelzés mgh-s indítás előtt. Afáziában és az időskori tévesztésekben a h, t, k szegmentumok az indításjelzés kiemelt szerepű betoldott elemei, mind környezetfüggően, mind környezetfüggetlenül. Ám míg afáziában indításjelzésként semmilyen más szegmentum­betoldással nem találkozunk sem környezetfüggően, sem környezetfüggetlenül, addig az időskori korpuszban más elem is előfordul – de kizárólag környezetfüggően. A h, t, k szegmentumok afáziában mind a mgh-s, mind a msh-s indítás előtt, az időskori korpuszban pedig csak mgh-s indítás előtt jelennek meg. Mássalhangzós indítás előtt mindhárom korpusz mutat tagolásjelzést. Afáziában ezúttal is találkozunk a környezetfüggő és környezetfüggetlen h, t, k szegmentumok betoldásával, ám az időskori korpuszban ilyen tagolásjelzés nem fordul elő. A jegyek nagyságrendjében a msh-s indítást zöngétlenítéssel az afázia és a nyelvbotlás adatai hajtják végre, míg homorgán zárhanggal az afázia és az időskor adatai. Vagyis, míg az afáziás korpusz mind az időskori, mind a nyelvbotláskorpuszbeli adatokkal mutat azonosságot, addig a nyelvbotlásoknak és az időskori tévesztéseknek ebben a tekintetben nincs közös tartományuk.

            Zárásjelzés mgh-s zárás után egyik korpuszban sem fordul elő, msh-s zárás után viszont mindháromban. A jegyek nagyságrendjében zárművelettel mindegyik korpusz él, zöngétlenségművelettel viszont csak az afáziás. A zárműveletek közül az afáziás és nyelvbotlás korpusz közös tartománya a jegyek nagyságrendjében a réshang→affrikáta helyettesítés, valamint – a szegmentumok nagyságrendjében – a zöngétlen zárhang betoldása. Ettől eltérően, kizárólag az időskori korpuszban fordul elő a jegyek nagyságrendjében a réshang→zárhang helyettesítés. Ebben a korpuszban a szegmentumok nagyságrendjében pedig nincs zárművelet.

            A belső határ jelzése mindhárom korpuszban előfordul, méghozzá minden esetben zárhang betoldásával. Zöngétlen zárhang betoldása mindhárom korpuszban előfordul, míg zöngésé csak az afáziás és az időskori adatok között. A belsőhatár-jelzések ugyanazokat a megoldási módokat is mutatják a határ záró oldalán, mint a zárásjelzések, és ugyanazokat a határ nyitó oldalán, mint az indításjelzések. Az univerzális fonotaktikai megszorításoknak megfelelően a belső határok jelzései azonban számosabbak, mint az indításéi és a záráséi.  A közös jelzéseken túl mindhárom korpuszban megjelenik a magánhangzós zárás utáni határjelzés, valamint a szonoráns indítás előtti tagolásjelzés a nyelvbotlás- és az időskori korpuszban.

 

Összefoglaló táblázat az egyes tagolási műveletek típusainak előfordulásáról

a vizsgált devianciakorpuszokban


tagolási művelet

afázia

nyelvbotlás

időskori

1. indításjelzés

 

 

 

mgh-s indítás előtt

 

 

 

zöngétlenségművelet

+

+

zárművelet

+

+

körny.függő h,t,k

+

+

körny.független h,t,k

+

+

körny.függő más

+

körny.független más

msh-s indítás előtt

 

 

 

zöngétlenségművelet:

zöngétlenítés

+

+

zárművelet:

homorgán zárhang

+

+

körny.függő h,t,k

+

körny.független h,t,k

+

körny.függő más

körny.független más

akusztikai has. h

+

2. zárásjelzés

 

 

 

mgh-s zárás után

msh-s zárás után

+

+

+

zöngétlenségművelet:

zöngétlenítés

+

zárművelet

+

+

+

rés→affrikáta

+

+

rés→zár

+

zöngétlen zár betold

+

+

mgh után

+

 

szon után

+

+

obs után

+

3. belsőhatár-jelzés

 

 

 

zárelem-betoldással

+

+

+

zöngétlennel

+

+

+

zöngéssel

+

+

mgh–mgh között

+

mgh–szon

+

mgh–obs

+

+

+

szon–mgh

+

+

szon–szon

+

+

szon–obs

obs–mgh

obs–szon

+

obs–obs

posztlex. has. elmarad

+

+

+

palatalizációnál

+

-sz tövű igéknél

+

+

7. táblázat

 

 

Irodalom

 

Blumstein, S. 1978. Segment structure and the syllable in aphasia. In: Alan, B. – Hooper J. B. (eds): Syllables and segments, 189–200.) North-Holland, Amsterdam.

Berg, T. 1997. The modality-specificity of linguistic representations: Evidens from slips of the tonge and the pen. Journal of Pragmatics 27: 671–698.

Berg, T. 2005. A structural account of phonological paraphasias. Brain and Language 94: 104–129.

Croot, K. – Hodges, J. R. – Xuereb, J. – Patterson, K. 2000. Phonological and articulatory impairment in Alzheimers disease: A case series. Brain and Language 75: 277–309.

Cutler, A. 1982. Slips of Tongue and Language Production. Mouton, Amsterdam,

Dell, G. S. 1986. A Spreading-Activation Theory of Retrieval in sentence production. Psychological Review. 3. 283–320.

Dell, G. S. 1985. Positive feedback in hierarchial connectionist models: applications to language production. Cognitive Science. 9. 3–23.

Fromkin, V. (szerk.) 1980. Errors in linguistic performance. London: Academic Press.

Fromkin, V. (szerk.) 1973. Speech errors as linguistic evidence. Janua Linguarum 77. The Hague: Mouton.

Hoffmann I. 2005. Afáziás, Alzheimer-kóros és ép kontroll időskorúak spontán beszédének temporális sajátosságai. PhD-értekezés. Pécs: PTE.

Huszár Á. 2005. A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében. Budapest: Tinta.

Jakobson, R. 1941. Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. Uppsala.

Jakobson, R. 1955. Two aspects of language and two types of aphasic disturbances. In: Jakobson, R. – Halle, M. (szerk.): Fundamentals of language 2. The Hague: Mouton. 53–82.

Jakobson, R. 1963. Towards a linguistic typology of aphasic impairments. In: Reuck, A.V.S. de – OConnor, M. (szerk.): Disorders of language. London: Churchill. 47–75.

Kajcsa N. 2005. Az időskori mentális károsodások hatása a nyelvhasználatra. Szakdolgozat. Piliscsaba: PPKE BTK.

Levelt, W. J. M.1989. From intention to articulation. Cambridge: MIT Press.

Siptár P. 1995. A magyar mássalhangzók fonológiája. Linguistica, Series A. Studia et dissertationes 18. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

Szende T. 1992. Phonological representation and lenition processes. MFF/HPP 24. MTA Nyelv­tudományi Intézet, Budapest,

Szende T. 1997. Alapalak és lazítási folyamatok. Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes 22. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

Szépe J. 2000. Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban. A Páz­mány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézetének Kiadványai 2. Piliscsaba: PPKE BTK.

Szépe J. 2002. A nyelvi rendszer egyszerűsítésének tendenciái és változatai az afáziában (A hangtan szintje). Magyar Nyelvőr. 126. évf. 2. 230–237.

Törkenczy M. 1994. A szótag. In: Kiefer F. (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan II. Fonológia. Budapest: Akadémiai. 273–392.

 

 

Források

 

Rejtő = Rejtő J. Piszkos Fred, a kapitány. Budapest: MEK. 106.

TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 1976/II. 380–381.