Megjelent in: Tóth Andrea (szerk.):

IX. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medici­ná­lis Lingvisztikai Konferencia, 179–193.

Duna­újvárosi Főiskola, Dunaújváros.

 

 

Fonológiai devianciastratégiák anterior és poszterior afáziában

 

Szépe Judit

MTA Nyelvtudományi Intézet

 

 

 

 

1. Problémafelvetés és célkitűzés

 

Az afáziás jelenségek nyelvészeti megközelítésének egyik alapkérdése az, hogy a klinikai típusokat elkülöníthetjük-e grammatikai sajátosságaik alapján. A fonológiában a kérdés főleg az, hogy az egyes afáziatípusok jellemezhetők-e a deviáns szekvenciaszervezés eltérő stratégiáival. A problémát a fonológia szintjére szűkítve a kutatás többek között arra keres választ, hogy az egyes afáziatípusokra speciálisan jellemező-e a deviáns szekvenciaszervezés egyik vagy másik fonológiai stratégiája, mint például a szegmentális parafáziák különféle típusai. Hogy a válasz legalábbis nem egyértelmű, arról több évtized szakirodalmi pengeváltásai tanúskodnak. Alajouanine et al. (1939) vizsgálatai óta az egymást követő megállapítások rendre cáfolják az előttük kapott eredményeket. A máig is feloldatlan ellentmondások a következők: (a) egyfelől nyelvészetileg azonosnak minősülő fonológiai sajátosságok eltérő afáziatípusokban is elfordulnak; (b) másfelől pedig ugyanabban az afáziatípusban egymástól eltérő avagy ellentétes irányú fonológiai folyamatok is kimutathatók. Például az imént említett Alajouanine et al. (1939)-es vizsgálat megállapította, hogy a Broca-afáziának két, egymással ellentétes fonológiai eltéréseket mutató altípusa létezik: (i) az egyikre a gyengülési tendencia jellemző (vagyis a magánhangzók nyíltabbá vagy nyitódó diftongussá, az orális mássalhangzók nazálissá, a zárhangok affrikátává vagy réshanggá, illetve a zöngés mással­hangzók zöngétlenné válása), (ii) a másikra pedig az erősödési tendencia (a magán­hangzók zártabbá vagy záródó diftongussá, a nazális mással­hangzók orálissá, a réshangok affrikátává vagy zárhanggá, illetve a zöngétlen mással­hangzók zöngéssé válása). Másfelől, Broca- és fluens afáziások összehasonlító vizsgálatával kimutatták, hogy a Broca-afáziások artikulációs alapú helyettesítései számos esetben elkülöníthetetlenek a szegmentális parafáziáktól, amelyek elsősorban a fluens típusokra jellemzők. Renzi et al. (1966) szerint viszont a Broca- és a Wernicke-afáziások helyettesítései fonetikailag–fonológiailag nem különböznek egymástól.

Hécaen et al. (1964) pedig a Wernicke-afáziások két csoportját különíti el: (a) azokat, amelyekre a mássalhangzók képzési hely szerinti helyettesítése, és (b) azokat, amelyekre a mássalhangzókapcsolatok egyszerűsítése jellemző. Az első csoport jellemzőit a fentebb említett korai kutatások, a második csoportét pedig Johns–Darley (1970) találja a Broca-afázia egyik meghatározó vonásának. Másik Broca-jellegzetességként Johns–Darley (1970) a réshangoknak és az affrikátáknak zárhanggal való helyettesítését emeli ki, amelyet Hécaen et al. (1964) viszont vezetéses afáziások egyjegyű helyettesítéseire tart jellemzőnek, a zöngétlenítéssel együtt, amelyet több korábban bemutatott kutatás ezzel szemben a Broca-afázia egyik jellegzetes vonásának tekinti.

Több megközelítés a zöngeképzés különbségei alapján próbál afáziatípusok­at kór­képük szerint elkülöníteni. Blumstein et al. (1980), Tuller (1984), Ryalls (1984), Marshall et al. (1988), Baum et al. (1990), Baum–Ryan (1993) úgy találták, hogy a Broca- és a Wernicke-afáziások különbséget mutatnak zöngeindításuk időtartamában (VOT = voice onset time). Míg a Wernicke-afáziások, ha nem is a megfelelő szegmentumot választják, mássalhangzóik egyértelműen vagy zöngések, vagy zöngétlenek, addig a Broca-afáziások a megfelelő szegmentumot választják. Azt, amelynek realizációja zöngésség szempontjából köztes: zöngétlen mássalhangzó utáni magánhangzó esetében a zöngeindítási időtartam rövidebb, mint a Wernicke-afáziásoknál, vagy mint az ép beszélőknél. Ezzel szemben Schiff et al. (1985) a fonémaválasztás és a zönge­indítási időtartam összefüggésének tekintetében a Broca-afáziás jelenségek három csoportját különíti el: (a) meg­felelő szegmentumválasztás a zöngeértéknek megfelelő VOT-val; (b) téves szegmentum­válasz­tás a zöngeértéknek megfelelő VOT-val; (c) téves szegmentumválasztás a zöngeértéknek meg nem felelő VOT-val.

Szemben azzal a korábban is vitatott, ugyanakkor széles körben elfogadott nézettel, hogy a zöngétlenítés szóvégi pozícióban a leggyakoribb, Béland–Valdois (1989) kimutatja, hogy a jelenség minden pozícióban előfordul, mind a Broca-, mind a Wernicke-, mind a vezetéses afáziatípusban. A zöngétlenítésnek két fajtáját különbözteti meg az előtte álló magánhangzó időtartama alapján: a zöngétlenített mássalhangzó előtti magánhangzó (a) ugyanolyan hosszú, mintha a mássalhangzó, amely előtt áll, eredetileg is zöngétlen volna; (b) ugyanolyan hosszú, mintha zöngés mássalhangzó előtt állna. A zöngétlenített mássalhangzó, amely (a) esetében zöngétlen meg­felelő­jé­vel esik egybe, (b) esetében pedig a zöngeképzés kivételével minden tekintetben megegyezik zöngés megfelelőjével, mindhárom vizsgált csoportban megtalálható.

Legújabban pedig Kurowski et al. (2007) Broca- és Wernicke-afáziások CV-kapcsolatban szereplő nazális mássalhangzóinak akusztikai paramétereiben tapasztalt eltérést. A mormolt zönge időtartama és intenzitása, valamint  a mássalhangzó első formánsának intenzitása tekintetében a Broca afáziások szignifikáns eltérést mutattak a normál ejtéshez képest, míg a Wernickések csak nagyobb variabilitást mutattak, mint az ép kontrollcsoport.

Nézzünk meg most közelebbről az imént bemutatott számos vizsgálati szempont közül egyet, amely arra a kérdésre keres választ, hogy az afázia egyes klinikai típusai eltérő fonológiai devianciákat mutatnak-e. A fonológiai devianciák legjellegzetesebb megnyilvánulásai a szeg­men­tális parafáziák, vagyis a beszédhang­helyettesítések, a törlések, a betoldások, valamint a hangkörnyezet által kiváltott különféle szerkezetismétlő, illetőleg -átalakító műveletek eredményei. Ezeknek a típusoknak a meglétét az elmúlt évtizedekben több nyelv fonológiai rendszerében bizonyították. A németben Goldstein (1948), az angolban Blumstein (1973), az oroszban Luria (1967), a franciában Lecours-Lhermitte (1969), a törökben Peuser et al. (1977), a finnben Niemi et al. (1985), a magyarban Szépe (2000, 2003).

A kérdésre vonatkozóan a szakirodalomban két szembenálló irányzatot ismerünk.

Az egyik irányzat szerint (fő képviselőjéről, Sheila Blumsteinről nevezzük Blumstein-vonalnak) nincsenek olyan nyelvészeti distinkciók, amelyekkel meg lehetne ragadni a klinikai típusok közti eltéréseket. Függetlenül klinikai típusától, szinte minden afáziás mutat valamilyen fonológiai szinten értelmezhető devianciát (Blumstein 1990). Broca-, Wernicke- és vezetéses afáziások szegmentális parafáziáit vizsgálva Blumstein (1973) igazolta, hogy mindegyik klinikai csoportban leggyakoribbak az egyjegyű helyettesítések, jellemző a mássalhangzó-kapcsolatok egyszerűsítése és a jelölt felől a jelöletlen felé vezető helyettesítési irány. Ugyanezeket a jellemzőket Lecours et al. (1973) csak vezetéses afáziásokra mutatta ki, korábbi kutatások (pl.: Johns–Darley, 1970) pedig a Broca-afázia jellegzetes fonológiai tüneteiként írták le.

A másik irányzat szerint (fő képviselőjéről nevezzük Nespoulous-vonalnak) vannak különbségek az egyes klinikai típusokban előforduló jelenségek között, például a Broca- és a vezetéses afázia sajátosságai között.­ Míg a Broca-afáziásokra inkább az egyjegyű helyettesítés jellemző, valamint az, hogy a képzés helye egy fokkal előrébb húzódik, addig a vezetéses típusban a többjegyű helyettesítés dominanciája tapasztalható, a helyettesítési irány bármilyen preferenciája nélkül. Nespoulous és munkatársai a Blumstein által adatolt, a jelölt felől a jelöletlen felé való helyettesítési irányt kizárólag a zöngés–zöngétlen helyettesítések körében tapasztalták Broca-afáziásoknál (Nespoulous et al. 1982, 1983, 1984).

Nespoulous et al. (1985) egy Broca-, Wernicke- és vezetéses afáziás közlőket nem afáziatípusuk szerint osztályoztak, hanem aszerint, hogy mely fonológiai devianciák jellemzik közléseiket. Minden csoportra jellemzőknek találták a beszédhang-helyettesítéseket. Ám az így kapott cso­portok a helyettesítések különbségei tekintetében egyáltalán nem különültek el a klinikai típusok szerint.

A különféle vizsgálatok és értelmezések vázlatos áttekintése alapvető dilemmára világít rá: legalábbis kérdéses, hogy a fonológiai szinten értelmezhető afáziás jelenségek kapcsolhatók-e klinikai afáziatípusokhoz.

Bizonyítottnak tekinthetjük a következőket.

(1) Fonológiailag azonosnak értelmezhető jelenségek több, eltérő afáziatípusban is megjelenhetnek.

(2) Ugyanabba a klinikai típusba tartozó afáziások közlései olyan jelenségeket tartalmaznak, amelyek ellentétes fonológiai műveletek eredményei.

(3) Az afáziatípusok és a fonológiai jelenségek között részleges átfedés mutatható ki.

Mindezek alapján feltehető, hogy a két osztályozás – a klinikai és a fonológiai szempontú osztályozás – metszésvonalai nem esnek egybe.

Saját vizsgálataim a magyarra vonatkozó adatokkal és összefüggésekkel kívánnak hozzájárulni a fő irányok ellenőrzéséhez. Eltérő klinikai típusokba tartozó magyar anyanyelvű afáziások beszédében vizsgáltam a Blumstein által megállapított kategóriákat. Blumstein kategóriái a kö­vetkezők: környezetfüggetlen szegmentális parafáziák, valamint környezet­függő szek­ven­cia­­szer­ve­zé­si műveletek. Környezetfüggetlenségről akkor beszélünk, ha valamely szeg­mentális parafáziatípus minden lehetséges pozícióban előfordul: azaz szó elején, belsejében és szó végén. Mégpedig anélkül, hogy megjelenésüket valamely hangtani környezet hatásával magyarázhatnánk. Például, ha arra a kérdésre, hogy Milyen színű a ?, az afáziás válasza az, hogy kiros, akkor a helyettesítés környezetfüggetlen, hiszen nincs a szekvenciában olyan elem, pozíció vagy szerkezet, amely kiválthatta volna a p®k helyettesítést.  Környezetfüggetlen szegmentális parafáziák a beszédhang-helyettesítések, a betoldások és a törlések. A környezet­függő szekvenciaszervezési műveletek egyik típusa a szekvencia fonológiai összetevőit homogenizálja. Csökken a fonológiai összetevők eltérő típusainak száma, ezáltal csökken a szekvencia változatossága. A környezet­függő szekvenciaszervezési műveletek másik típusa a fonológiai összetevők lineáris szerkezetét rendezi át azon a módon, hogy megváltoztatja az összetevők sorrendjét. Környezetfüggőség akkor áll fenn, ha a szegmentális parafázia környezetében mindig kimutatható olyan elem, pozíció vagy szerkezet, amelynek hatásaként értelmezhető a parafázia megjelenése. Például az áttanulmásznyosztam szóalakban az sz betoldása környezeti hatásnak tulajdonítható, hiszen hatására azonos szer­ke­ze­tűvé válik a két szomszédos szótag, s ezáltal egyneműbbé válik a teljes szekvencia szerkezete.

A vizsgált magyar korpuszban a környezetfüggő fonológiai jelenségeknek a Blumstein által kimutatott típusai mellett még két szekvenciaszervező művelet mutatkozott. Ezek a következők: (a) a tagolási határok kiemelése, amely zöngétlenségműveletekben, zárműveletekben és posztlexikális haso­nu­lások elmaradásában jelent meg; továbbá (b) a szabálykiterjesztés, amely a tő és a toldalék közti morfofonológiai műveletekben volt tetten érhető (vö. Szépe 2003, 2006). Most pedig vegyük sorra, mit mutatnak a magyar adatok: köthetők-e a fonológiai devianciák az egyes klinikai afáziatípusokhoz?

 

 

Módszer

 

Blumstein, valamint Nespoulous és munkatársai korábban ismertetett vizsgálatainak megfelelően két magyar anyanyelvű afáziás csoport fonológiai devianciáit vetettem össze. Az egyik csoport négy anterior afáziás, a másik pedig négy poszterior afáziás közlőből állt. Az anterior csoport tagjai: négy gyógyult Broca-afáziás (Br1, Br2, Br3, Br4). A posz­te­rior csoport tagjai pedig két vezetéses (V1 és V2) és két Wernicke-afáziás (W1 és W2). Az afázia­típu­sok­ba sorolás a Western afáziateszt magyarra kidolgozott változata alapján történt (l. Osmanné Sági, 1991).

Minden közlő hangfelvételéből kiválasztottam azt a 15–25 perces részletet, amely azonos témájú interjúból, konfrontációs képmegnevezésből és után­mondá­sokból állt. (A közlés időtartama a közlők eltérő beszédtempója szerint változott, illetőleg aszerint, hogy milyen hosszú közlés tartalmazott elegendő számú fonológiai devian­ciát.) Mindegyik részletből az első 30 olyan közlésegységet elemeztem, amely tartalmazott bármilyen fonológiai devianciát.

A közlők beszédjének károsodását előzetesen három szempont alapján csoportosítottam: klinikai típus szerint, az afáziahányados szerint, valamint a fonológiai károsodás mértéke alapján. Ezután azt vizsgáltam, hogy a blumsteini és a saját vizsgálataim által azonosított nyolc fonológiai devianciastratégia előfordulása mennyiben kötődik az egyes csoportokhoz. A nyolc fonológiai devianciastratégia: a tagolásihatár-jelölés, az összetevő-ismétlés, az összetevő-átrendezés, a szabálykiterjesztés, az egyjegyű helyettesítés, a többjegyű helyettesítés, a törlés és a betoldás.

 

 

Eredmények

           

Függetlenmintás t-próbával vizsgálva a teljes anterior és a teljes poszterior csoport nem különül el egymástól, és nem mutat szignifikáns különbséget sem afáziahányados (AQ), sem fonológiai károsodás (FK) tekintetében (t>0,05), vö. 1. táblázat.

 

Inf. tart.

Fluencia

Értés

Után-

mondás

Meg-

nevezés

AQ

sorrend

AQ

értékek

Afázia

típusa

Afázia

súlyossága

FK

sorrend

FK

értékek

3,0

8,0

5,8

4,8

4,3

1.

51,0

V1

közepes

3.

72

3,0

8,0

5,2

4,6

3,7

2.

48,6

V2

közepes

4.

76

7,0

6,0

8,1

3,2

3,2

3.

41,0

Br3

középsúlyos

7.

106

9,0

4,0

7,8

3,7

3,2

4.

37,4

Br2

középsúlyos

2.

69

9,0

4,0

6,4

4,0

3,6

5.

36,0

Br1

középsúlyos

1.

66

2,0

7,0

2,8

3,1

1,3

6.

28,4

W2

középsúlyos

6.

103

3,0

6,0

3,2

2,8

1,5

7.

27,0

W1

középsúlyos

5.

95

4,0

2,0

6,2

2,6

1,2

8.

24,0

Br4

igen súlyos

8.

107

1. táblázat

A közlők afáziájának  és fonológiai károsodásának súlyossági foka

(az alacsonyabb AQ és a magasabb FK mutatók súlyosabb károsodást jeleznek)

 

Nincs korreláció az afáziahányados és a fonológiai károsodás mértéke között sem az egyedi esetekben, sem a fő klinikai csoportok tekintetében: anterior AQ átlag = 34,6, poszterior AQ átlag = 38,75, t>0,05; anterior FK átlag = 87, poszterior FK átlag = 86,5, t>0,05 (vö. 2. táblázat). A két fő csoporton belül azonban mutatkoznak bizonyos elkülönülések. Afázia­hányados tekintetében a poszterior csoportban markánsan elkülönül a kevésbé súlyos vezetéses és a súlyosabb Wernickés alcsoport (t=0,00196), vö. 3.a) táblázat.


Afázia típusa

AQ

értékek

AQ

átlag

FK

értékek

FK

átlag

Br1 ant.

36,0

 

Ant.:

34,6

66

 

Ant.:

87

Br2 ant.

37,4

69

Br3 ant.

41,0

106

Br4 ant.

24,0

107

V1 poszt.

51,0

 

Poszt.:

38,75

72

 

Poszt.:

86,5

V2 poszt.

48,6

76

W1 poszt.

27,0

95

W2 poszt.

28,4

103

2. táblázat

Anterior és poszterior AQ és FK átlagok

 

A fonológiai károsodás mértéke pedig éles különbségeket, világos tagolási vonalakat hoz létre mind az anterior, mind a poszterior csoportokon belül, vö. 2. és 3.a) táblázat. Szignifikáns a különbség az anterior csoporton belül a fonológiailag kevésbé, illetőleg súlyosabban károsodott Brocások között (t=0,00082). Szintén szignifikáns a különbség a poszterior csoporton belül a vezetéses és a Wernicke-afáziások között (t=0,01527). A vezetéses afáziások kevesebb fonológiai károsodást mutatnak, mint a Wernickések. (E kiinduló adatok alapján a közös afáziatípusba tartozó közlőket típusuk és egy indexszám jelöli. Minél magasabb indexszámot visel egy közlő azonosítójele, összességében annál nagyobb mértékű beszédében a fonológiai károsodás. A számozás minden afáziatípus csoportjában újrakezdődik, tehát nem a károsodás abszolút mértékét jelöli, hanem a csoporton belüli mértékét.)

 

Afázia típusa

AQ

értékek

AQ

t-próbák

FK

értékek

FK

t-próbák

Br1 ant.

36,0

 

 

 

 

t=0,29738

 

 

t=0,33563

66

 

 

 

 

t=0,48584

 

 

t=0,00082

 

Br2 ant.

37,4

69

Br3 ant.

41,0

106

Br4 ant.

24,0

107

V1 poszt.

51,0

 

 

t=0,00196

72

 

 

t=0,01527

V2 poszt.

48,6

76

W1 poszt.

27,0

95

W2 poszt.

28,4

103

3.a) táblázat

AQ és FK t-próbák anterior vs. poszterior alapú elkülönülés szerint

 

Afázia típusa

AQ

értékek

AQ

t-próbák

FK

értékek

FK

t-próbák

Br1

36,0

 

 

 

 

t=0,02469

 

 

0,00553

66

 

 

 

 

t=0,00004

 

 

t=0,06077

 

Br2

37,4

69

V1

51,0

72

V2

48,6

76

W1

27,0

 

 

0,31512

95

 

 

t=0,10194

W2

28,4

103

Br3

41,0

106

Br4

24,0

107

3.b) táblázat

AQ és FK t-próbák fonológiai súlyosság alapó elkülönülés szerint

Az afáziatípusba tartozás és a fonológiai károsodás mértéke alapján a következő négy alcsoport különül el: enyhébben károsodott Brocások, súlyosabban károsodott Brocások, enyhébben károsodott vezetésesek és súlyosabban károsodott Wernickések. Tehát mind az anterior, mind a poszterior csoporton belül éles kettéválás mutatkozik a fonológiai károsodás súlyossága szerint (vö. 3.a) táblázat). A teljes anterior és a teljes poszterior csoport azonban nem mutat szignifikáns eltérést sem afáziahányados, sem fonológiai károsodás tekintetében (t>0,05). Így a két, szignifikánsan eltérő fő csoport nem az anterior és a poszterior kategória elkülönüléséből adódik, hanem az enyhébb és a nagyobb mértékű fonológiai súlyosság közti elkülönülésből (anterior: t=0,00082, poszterior: t=0,01527). Ily módon pedig közös csoportba kerülnek a következők: egyfelől a két, enyhébb fonológiai károsodású Broca-afáziás a két vezetéses afáziással, másfelől pedig a két, súlyosabb fonológiai károsodású Broca-afáziás a két Wernickéssel (vö. 3.b) táblázat). Nevezzük ezeket a továbbiakban enyhébb és súlyosabb fonológiai károsodású csoportnak, röviden: „enyhébb” és „súlyosabb” csoportnak. (Azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy ezek a jelzők nem a komplex afáziahányados szerint minősítik a beszédet, hanem kizárólag fonológiai károsodás tekintetében!) Mindkét csoportot klinikailag eltérő afázia­típu­sok alkotják: mindkettőben képviselteti magát mind az anterior, mind a poszterior kategória. Ám akár az enyhébb, akár a súlyosabb csoport belső összetételét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az azonos súlyossági fokú csoporton belül nem különül el szignifikánsan az anterior és a poszterior afáziatípus (t>0,05).

A vizsgált korpuszban a korábban felsorolt nyolc fonológiai devianciastratégia mindegyike előfordult (vö. 4. táblázat). Az egyes közlők a nyolcból legalább hetet alkalmaztak. A devianciastratégiák közül a szabálykiterjesztés stratégiájával két közlő nem élt (Br1 és W2), az összetevő-átrendezés stratégiájával pedig egy (Br2). A korpuszban összesen 694 fonológiai deviancia fordult elő, ebből 348 (50,14%) az anterior, 346 (49,86%) pedig a poszterior csoportban. Mindkét csoport legnagyobb számban az egy- és a többjegyű helyettesítést alkalmazza (ant. = 32,18%, ill. 15,23%, vs. poszt. = 24,85%, 19,36%), legkisebb számban pedig a szabálykiterjesztést (ant. = 1,72%, vs. poszt. = 1,16%).

 


tag. hat.

ism.

átrend.

szab. kit.

1 jegyű hely.

többj.

hely.

törlés

betold.

összes

%

Br1

3

10

1

0

18

6

20

8

66

18,96

Br2

15

8

0

2

20

4

9

11

69

19,83

Br3

10

17

5

3

40

20

4

7

106

30,46

Br4

14

18

7

1

34

23

4

6

107

30,75

összes ant.

42

53

13

6

112

53

37

32

348

100,00

típus (%)

12,07

15,23

3,74

1,72

32,18

15,23

10,63

9,2

100

 

V1

14

8

4

1

14

10

15

6

72

20,81

V2

11

7

4

2

16

11

19

6

76

21,96

W1

19

8

3

1

27

21

6

10

95

27,46

W2

14

8

10

0

29

25

4

13

103

29,77

összes poszt.

58

31

21

4

86

67

44

35

346

100,00

típus (%)

16,76

8,96

6,07

1,16

24,85

19,36

12,72

10,12

100

 

t-próba (t=)

0,1282

0,0354

0,2090

0,2685

0,1801

0,2929

0,3740

0,3613

0,4858

 

4. táblázat

Devianciastratégiák anterior vs. poszterior distinkció alapján

 

Megfigyelhető továbbá, hogy a két fő csoport belső tagolási vonalai eltérnek (vö. 5. és 6. táblázat). Minden poszterior afáziás, fonológiai súlyosságtól függetlenül, közel ugyanolyan mértékben alkalmazza az ismétlési stratégiát. Ezzel szemben az anterior csoporton belül a súlyosabban károsodott fonológiájú Brocások szignifikánsan többször élnek az ismétlés és az átrendezés stratégiájával, mint az enyhébben károsodott Brocások (t=0,00843). Ez a jelenség feltehetően a Brocások munkamemóriájának többek között az időzítési hibák okozta túlterheltségével értelmezhető. Minél kevesebb eltérő összetevő tölti be a munkamemóriát, annál kézenfekvőbb stratégia a meglévő elemek többszöri felhasználása (ismétléssel, sorrendezéssel) a közlésben. A helyettesítések hasonló megoszlást mutatnak a két alcsoport között (egyjegyűek: t=0,01475, ill. többjegyűek: t=0,00586). A poszterior csoporton belül a Wernickések szignifikánsan többször alkalmazzák az egy- és többjegyű helyettesítést (t=0,00581, ill. t=0,01307), valamint a betoldást (t=0,03350). A törlés stratégiájával viszont a vezetéses alcsoport él szignifikánsan többször (t=0,01651).

 

 

tag. hat.

ism.

átrend.

szab. kit.

1 jegyű hely.

többj.

hely.

törlés

betold.

Br1

3

10

1

0

18

6

20

8

Br2

15

8

0

2

20

4

9

11

Br3

10

17

5

3

40

20

4

7

Br4

14

18

7

1

34

23

4

6

t-próba az anterior alcsoportok között az összes deviancia tekintetében

 

Br1,2 vs. Br3,4:

 

Br1 vs. Br2:

 

Br3 vs. Br4:

 

t = 0,07695

t = 0,45867

t = 0,49171

t-próba az anterior alcsoportok között devianciastratégia-típusonként (B1,2 vs. Br 3,4)

t =

0,34100

0,00843

0,01946

0,27639

0,01475

0,00586

0,09823

0,09911

5. táblázat

Az anterior csoport két, eltérő súlyosságú alcsoportjának összehasonlítása

az összes deviancia tekintetében, majd devianciastratégia-típusonként

 

 

 

tag. hat.

ism.

átrend.

szab. kit.

1 jegyű hely.

többj.

hely.

törlés

betold.

V1

14

8

4

1

14

10

15

6

V2

11

7

4

2

16

11

19

6

W1

19

8

3

1

27

21

6

10

W2

14

8

10

0

29

25

4

13

t-próba a poszterior alcsoportok között az összes deviancia tekintetében

 

 

V1,2 vs. W1,2

 

V1 vs. V2

 

W1 vs. W2

 

 

t = 0,12686

t = 0,42953

t = 0,41922

t-próba a poszterior alcsoportok között devianciastratégia-típusonként (V1,2 vs. W1,2)

t =

0,15184

0,21132

0,27458

0,14645

0,00581

0,01307

0,01651

0,03350

6. táblázat

A poszterior csoport két, eltérő súlyosságú alcsoportjának összehasonlítása

az összes deviancia tekintetében, majd devianciastratégia-típusonként

 

A nyolc stratégia közül csupán egyetlen olyan akadt, amelynek előfordulási eloszlása az anterior vs. poszterior elkülönítéshez kötődik: ez az összetevő-ismétlés. Az anterior csoport szignifikánsan többször élt az ismétlés stratégiájával, mint a poszterior (t=0,0354), vö. 4. táblázat. A fennmaradó hét stratégia közül négyben az előfordulási eloszlás a súlyosabb vs. enyhébb fonológiai károsodás elkülönítéshez kapcsolódik. A négy devianciastratégia: az összetevő-átrendezés, az egy- és a többjegyű helyettesítés, valamint a törlés (vö. 7. táblázat). Az enyhébb fonológiai károsodású csoportba a két kevésbé súlyos Brocás és a két vezetéses afáziás tartozik, a súlyosabb csoportba pedig a két súlyosabb Brocás és a két Wernickés.

Nézzük a stratégiákat egyenként.

A súlyosabb csoport szignifikánsan többször rendezi át a közlés fonológiai összetevőit, mint az enyhébb csoport (t=0,03483). A súlyosabb csoporton belül nincs klinikai típusonkénti elkülönülés. Az enyhébb csoporton belül a vezetésesek szignifikánsan többször alkalmazzák ezt a stratégiát. Eltérően a kevésbé súlyos Brocásoktól, a vezetéses afáziások fonológiai károsodásainak jelentős hányada adódik a szóalakpozíciók kitöltésének zavarából (Szépe 2000). A vezetéses afáziások fonológiai közelítései abból adódnak, hogy a felszínközeli fonológiai programozás ún. finomprogramozási fázisában (vö. Szende, 1989; 1992; 1997) a szóalakra sikeresen előhívott jegyek, illetőleg jegynyalábok pozicionálási műveletei nem egyszerre, hanem egymást követő közelítési lépésekben aktiválódnak. A még nem sorrendezett összetevők a közelítések során – állandó vagy csökkenő mértékben – véletlenszerűen kerülnek lezáratlan tagolási pozíciókba  Ez okozza a szegmentum-összetevők elrendeződésének a fonológiai alap­alaktól való gyakori eltéréseit.   

 


tag.hat.

 

ism.

 

átrend.

 

szab.kit.

 

1 jegyű hely.

többj.  hely.

törlés

 

betoldás

 

Br1

3

Br1

10

Br1

1

Br1

0

Br1

18

Br1

6

Br1

20

Br1

8

Br2

15

Br2

8

Br2

0

Br2

2

Br2

20

Br2

4

Br2

9

Br2

11

V1

14

V1

8

V1

4

V1

1

V1

14

V1

10

V1

15

V1

6

V2

11

V2

7

V2

4

V2

2

V2

16

V2

11

V2

19

V2

6

W1

19

W1

8

W1

3

W1

1

W1

27

W1

21

W1

6

W1

10

W2

14

W2

8

W2

10

W2

0

W2

29

W2

25

W2

4

W2

13

Br3

10

Br3

17

Br3

5

Br3

3

Br3

40

Br3

20

Br3

4

Br3

7

Br4

14

Br4

18

Br4

7

Br4

1

Br4

34

Br4

23

Br4

4

Br4

6

t-próba a súlyosság szerint elkülönülő csoportok között, devianciastratégiánként (Br1-2, V1-2 vs. W1-2, Br3-4)

t =      0,19938

0,08089

0,03483

0,5

0,00138

0,00017

0,00224

0,27494

t-próba az enyhébb csoport alcsoportjai között, devianciastratégiánként (Br1-2 vs. V1-2)

t =

 

0,00990

 

0,05279

0,01946

0,35542

 

t-próba a súlyosabb csoport alcsoportjai között, devianciastratégiánként (W1-2 vs. Br3-4)

t =

 

0,45166

 

0,05223

0,30472

0,21132

 

7. táblázat

A devianciastratégiák fonológiai károsodás súlyossága szerinti elkülönülései

 

A helyettesítéseket tekintve a súlyosabb csoport szignifikánsan több egyjegyű helyettesítést alkalmaz, mint az enyhébb csoport (t=0,00138). Mind a súlyosabb, mind az enyhébb csoporton belül az anterior afáziások (vagyis a Brocások) a 0,05-os szignifikanciaszintet igen erősen megközelítően többször élnek az egyjegyű helyettesítés stratégiájával, mint a poszteriorok (t=0,05279, illetőleg t=0,05223). A súlyosabb csoportban szignifikánsan több többjegyű helyettesítés mutatkozik, mint az enyhébb csoportban (t=0,00017). Az enyhébb csoportban ezt a stratégiák a vezetésesek szignifikánsan többször alkalmazzák, mint a Brocások (t=0,01946). A súlyosabb csoporton belül nincs klinikai típusonkénti elkülönülés. Az két helyettesítési stratégiát és a két klinikai főcsoportot összességében tekintve megfigyelhető, hogy – a fonológiai súlyossági foktól csupán számarányai tekintetében nem függetlenül – az anterior afáziások az egyjegyű helyettesítéseket preferálják, a poszteriorok pedig a többjegyűeket. Ez egybevág a korábban tárgyalt szakirodalmi adatokkal, másfelől pedig rámutat a két klinikai csoport fonológiai programozásának eltérő károsodására. Noha mindkét csoportban a fonológiai programozás mindkét lépése érintve van, az anterior afáziások esetében a globális fonológiai programozás – amely a lexikonhoz való hozzáférés egyik része – kevésbé károsodott, mint a finomprogramozás, míg a poszteriorok esetében a globális programozás is erősen korlátozott. Az anterior afáziások egyjegyű helyettesítéseinek hátterében elsősorban az összetevők korlátozott számú előhívása és többszörözött alkalmazása tehető fel, többjegyű helyettesítéseik pedig időzítési zavarokra vezethetők vissza. Ettől eltérően a poszterior afáziásoknál mind az egy-, mind a többjegyű helyetettesítések hátterében elsősorban a lexikonhoz való hozzáférés korlátozottsága valószínűsíthető.  

A törlés az egyetlen olyan devianciastratégia, amellyel az enyhébb fonológiai károsodású csoport szignifikánsan többször él, mint a súlyosabb (t=0,00224). A két csoporton belül nincsenek klinikai típusonkénti elkülönülések.

A fennmaradó három devianciastratégia (a betoldás, a szabálykiterjesztés és a tagolási határok kiemelése) a klinikai típusokkal, illetőleg a fonológiai súlyossággal ez előzőekben bemutatott módon nem korreláló eloszlásviszonyokat mutat. A betoldás sajátos keresztmetszetét adja a klinikai típusok és a fonológiai súlyosság szerinti eloszlásnak. Mindkét csoport egyaránt és azonos arányban tartalmaz anterior és poszterior afáziásokat, illetőleg enyhébb és súlyosabb fonológiai károsodású közlőket. Az egyik csoportba enyhébb fonológiai károsodású anteriorok és súlyosabb poszteriorok (Wernickések) tartoznak, a másikba pedig éppen fordítva: súlyosabb anteriorok és enyhébb poszteriorok (vezetésesek). Az előbbi „keresztcsoport” szignifikánsan több betoldást alkalmaz, mint az utóbbi (t=0,00368). A két fő csoport sem afáziahányados, sem fonológiai súlyosság tekintetében nem mutat szignifikáns különbséget (vö. 8. táblázat).

 

 

betoldások

száma

AQ

afázia

súlyossága

FK

FK

súlyossága

ant. vs. poszt.

afázia típusa és

FK szerinti súlyossága

13

28,4

középsúlyos

103

súlyosabb

poszt.

W2

 

enyhe ant.

+

súlyos poszt.

11

37,4

középsúlyos

69

enyhébb

ant.

Br2

10

27,0

középsúlyos

95

súlyosabb

poszt.

W1

8

36,0

középsúlyos

66

enyhébb

ant.

Br1

7

41,0

középsúlyos

106

súlyosabb

ant.

Br3

 

súlyos ant.

+

enyhe poszt.

6

48,6

közepes

76

enyhébb

poszt.

V2

6

51,0

közepes

72

enyhébb

ant.

V1

6

24,0

igen súlyos

107

súlyosabb

poszt.

Br4

t-próba

(t=)

0,00368

0,11328

 

0,30758

 

 

 

 

8. táblázat

A betoldás eloszlásviszonyai

 

Itt a Western teszt vizsgálati szempontjainak részletesebb elemzése segíthet a jelenségek értelmezésében. A több betoldást alkalmazó csoportnak erős tendencia szinten rosszabb a megnevezése, mint a kevesebb betoldást alkalmazó csoportnak: t=0,06594 (vö. 9. táblázat).

 

 

betoldások

száma

ant. vs. poszt.

afázia típusa és

FK szerinti súlyossága

inf. tart.

fluencia

értés

után-

mondás

meg­nevezés

13

poszt.

W2

enyhe ant.

+

súlyos poszt.

2

7

2,8

3,1

1,3

11

ant.

Br2

9

4

7,8

3,7

3,2

10

poszt.

W1

3

6

3,2

2,8

1,5

8

ant.

Br1

9

4

6,4

4,0

3,6

7

ant.

Br3

súlyos ant.

+

enyhe poszt.

7

6

8,1

3,2

3,2

6

poszt.

V2

3

8

5,2

4,6

3,7

6

ant.

V1

3

8

5,8

4,8

4,3

6

poszt.

Br4

4

2

6,2

2,6

1,2

t-próba

(t=)

0,00368

 

 

 

0,25206

0,32797

0,19424

0,26534

0,06594

9. táblázat

A betoldás a Western teszt függvényében

A szabálykiterjesztés a közlők által a legkisebb számban alkalmazott stratégiája a korpusznak. A függetlenmintás t-próba robusztus változata szignifikáns különbséget mutatott ki két csoport között a szabályátrendezési stratégia alkalmazása tekintetében.  Az egyik csoport tagjai fonológiai károsodás tekintetében középsúlyosak (vagyis az enyhébbek súlyosabb változatai), a másik csoport tagjai pedig a szélső értékeket képviselik: ők a legkevésbé, illetőleg a leginkább súlyosak. Mindkét csoport tartalmaz anterior és poszterior közlőt is, de a fonológiailag középsúlyos csoportban nincs Wernickés. A fonológiailag középsúlyos csoport szignifikánsan többször él a szabályátrendezés stratégiájával, mint a súlyosság szélső értékeit mutató csoport, t=0,013 (vö. 10. táblázat).

 

 

szab.kit.

száma

AQ

afázia

súlyossága

FK

FK

súlyossága

ant. vs. poszt.

afázia típusa

3

41,0

középsúlyos

106

súlyosabb

ant.

Br3

2

48,6

közepes

76

enyhébb

poszt.

V2

2

37,4

középsúlyos

69

enyhébb

ant.

Br2

1

51,0

közepes

72

enyhébb

poszt.

V1

1

24,0

igen súlyos

107

súlyosabb

ant.

Br4

1

27,0

középsúlyos

95

súlyosabb

poszt.

W1

0

28,4

középsúlyos

103

súlyosabb

poszt.

W2

0

36,0

középsúlyos

66

enyhébb

ant.

Br1

t-próba

(t=)

0,013

0,118832

 

0,36658

 

 

 

10. táblázat

A szabálykiterjesztés eloszlásviszonyai

 

A Western teszt bizonyos összefüggést mutat ki a szabálykiterjesztés és a beszédfeldol­gozás eredményessége között: a független­mintás t-próba szerint a szabálykiterjesztést gyak­rabban alkalmazó csoportnak – erős tendencia szinten – kevésbé eredményes a beszédfeldolgozása, mint a szabálykiterjesztést ritkábban alkalmazó csoportnak (t=0,06581).

 

 

szab. kit.

száma

ant. vs. poszt.

afázia típusa és

inf. tart.

fluencia

értés

után-

mondás

meg­nevezés

3

ant.

Br3

7

6

8,1

3,2

3,2

2

poszt.

V2

3

8

5,2

4,6

3,7

2

ant.

Br2

9

4

7,8

3,7

3,2

1

poszt.

V1

3

8

5,8

4,8

4,3

1

ant.

Br4

4

2

6,2

2,6

1,2

1

poszt.

W1

3

6

3,2

2,8

1,5

0

poszt.

W2

2

7

2,8

3,1

1,3

0

ant.

Br1

9

4

6,4

4

3,6

t-próba

(t=)

0,013

 

 

0,17411

0,36549

0,06581

0,28615

0,15205

11. táblázat

A szabálykiterjesztés értékszámai a Western teszt függvényében

 

A tagolási határ kiemelésének stratégiája nem alkot valódi, elkülönülő csoportokat. Egyetlen közlő, a fonológiailag legenyhébben károsodott Brocás közlő alig használja ezt a stratégiát, miközben az összes többi afáziás közlő átlagosan 4,6-szer annyiszor (vö. 12. táblázat).

 

 

tag. hat.

száma

AQ

afázia

súlyossága

FK

FK

súlyossága

ant. vs. poszt.

afázia típusa

19

27,0

középsúlyos

95

súlyosabb

poszt.

W1

15

37,4

középsúlyos

69

enyhébb

ant.

Br2

14

28,4

középsúlyos

103

súlyosabb

poszt.

W2

14

24,0

igen súlyos

107

súlyosabb

ant.

Br4

14

51,0

közepes

72

enyhébb

poszt.

V1

11

48,6

közepes

76

enyhébb

poszt.

V2

10

41,0

középsúlyos

106

súlyosabb

ant.

Br3

3

36,0

középsúlyos

66

enyhébb

ant.

Br1

12. táblázat

A tagolási határ kiemelésének eloszlásviszonyai

 

A Western teszt vizsgálati eredményeit is figyelembe véve a következő összefüggés mutatkozik. Egyfelől ennek a közlőnek a fonológiai károsodása a legenyhébb. Másfelől pedig erős tendencia szinten jobb a teljesíménye az összes többi közlőéhöz képest, ha a beszédprodukció több szempontját együttesen tekintjük: a közlés információtartalmát, az utánmondást és a megnevezést (t=0,05503). Ez a közlő nem minden tekintetben mutat azonos mértékben enyhe károsodást. Utánmondásban és megnevezésben egyaránt vannak nála jobban teljesítők is, sőt az információtartalom tekintetében is akad vele azonos teljesítményt nyújtó (vö. 13. táblázat). Úgy látszik azonban, hogy e három szempont szerint összhatásban legmagasabb teljesítmény korrelál a tagolási határjelzések alacsony előfordulásával. Ez pedig azt is jelenti, hogy bármelyik beszédprodukciós faktor a legenyhébbnél kicsit is erősebb sérülése kiváltja a tagolási határok kiemelésének stratégiáját. Vagyis ez az a stratégia, amelynek a megjelenése klinikai afáziatípustól, afáziahányadostól és fonológiai károsodástól függetlenül (természetesen a legenyhébb fonológiai károsodást és a legjobb általános beszédprodukciós mutatót kivéve) minden esetben várható, noha gyakoriságban nem éri utol a helyettesítéseket.      

 

 

tag. hat.

száma

ant. vs. poszt.

afázia típusa és

inf. tart.

után-

mondás

meg­nevezés

fluencia

értés

19

poszt.

W1

3

2,8

1,5

6

3,2

15

ant.

Br2

9

3,7

3,2

4

7,8

14

poszt.

W2

2

3,1

1,3

7

2,8

14

ant.

Br4

4

2,6

1,2

2

6,2

14

poszt.

V1

3

4,8

4,3

8

5,8

11

poszt.

V2

3

4,6

3,7

8

5,2

10

ant.

Br3

7

3,2

3,2

6

8,1

3

ant.

Br1

9

4,0

3,6

4

6,4

t-próba

(t=)

 

0,05503

 

13. táblázat

A tagolási határ kiemelésének értékszámai a Western teszt függvényében

 

 

Összefoglalás

 

Kiinduló kérdésünket illetően: a magyar adatok egyfelől Blumsteint igazolták, amennyiben összesen egyetlen fonológiai devianciastratégia, az összetevőismétlés esetében mutattak szignifikáns különbséget a stratégiát nagyobb mértékben alkalmazó anterior és a kisebb mértékben alkalmazó poszterior afáziás csoport teljesítményében. A legtöbb esetben – az összetevő-átrendezés, az egy- és a többjegyű helyettesítés, valamint a törlés esetében – az elkülönülés alapja a fonológiai súlyosság volt (vö. 14. táblázat). Ezen belül viszont az anterior vs. poszterior elkülönülés az enyhébb csoport esetében 75%-ban, a súlyosabb csoport esetében 25%-ban jelentkezett. Ezeket a stratégiákat – a törlés kivételével – a súlyosabb fonológiai károsodású afáziások alkalmazták nagyobb mértékben (vö. 15. táblázat). Néhány stratégia vonatkozásában – a betoldás, a szabálykiterjesztés és a tagolási határok kiemelése körében – pedig a Western afáziateszt szempontjai (a beszédfeldolgozás, a beszédprodukció, a megnevezés kategóriái) tárták fel az adatok eloszlásának összefüggéseit. A betoldások nagyobb száma a megnevezés súlyosabb károsodásával áll összefüggésben. A szabálykiterjesztés gyakoribb alkalmazása a kevésbé eredményes beszédfeldolgozással mutat korrelációt. A tagolási határok kiemelésének stratégiája pedig a fonológiai károsodás mértékével és a beszédprodukció több szempontjával (a közlés információtartalmával, az utánmondással és a megnevezéssel) együttesen mutat összefüggést.

Összességében tehát a vizsgált korpusz azt mutatja, hogy az afáziás közlő beszédkárosodásának súlyossága (AQ) nem korrelál szükségképpen fonológiai károsodásának súlyosságával (FK). A fonológiai károsodás súlyossága számottevően többször korrelál a devianciastratégia alkalmazásának mértékével, mint az anterior vs. poszterior főcsoportba tartozás. Ugyanakkor egyes devianciastratégiák esetében a súlyosság szerinti elkülönülésen belül mutatkoznak klinikai típus szerinti elkülönülések is. A sem nem a súlyosság, sem nem a klinikai tipológia szerint mutatkozó elkülönülések pedig a beszédtevékenység egyes aspektusaival mutatnak tendencia szintű korrelációt.

 

deviancia­stratégia

előfordulási

arány

alcsoportok

együttes

előfordulása

a különbség szignifikancia­szintje

deviancia­stratégia

előfordulási arány

alcsoportok

együttes

előfordulása

tag. hat.

(FK+b.prod)

kevesebb

Br1 (nem alkot csoportot)

nem mérhető

tag. hat.

(FK+b.prod.)

több

W1, W2 + V1, V2 + Br2, Br3, Br4

ism.

több

Br1, Br2 + Br3, Br4

szignifikáns

ism.

kevesebb

W1, W2 + V1, V2

átrend.

kevesebb

V1, V2 + Br1, Br2

szignifikáns

átrend.

több

W1, W2 + Br3, Br4

szab. kit.

(+b.feldolg.)

több

V2, B2, Br3

szignifikáns

szab. kit.

(+b.feldolg.)

kevesebb

W1, W2, B4 + B1, V1

1 jegyű hely.

kevesebb

V1, V2 + Br1, Br2

szignifikáns

1 jegyű hely.

több

W1, W2 + Br3, Br4

többj. hely.

kevesebb

V1, V2 + Br1, Br2

szignifikáns

többj. hely.

több

W1, W2 + Br3, Br4

törlés

több

V1, V2 + Br1, Br2

szignifikáns

törlés

kevesebb

W1, W2 + Br3, Br4

betoldás

(+megnevezés)

kevesebb

V1, V2 + Br3, Br4

szignifikáns

betoldás

(+megnevezés)

több

W1, W2 + Br1, Br2

14. táblázat

Az egyes alcsoportok együttállásai az előforduló devianciastratégiák tekintetében

 

kevesebb előfordulás

több előfordulás

enyhébb fonol. káros.

1 jegyű h.

68

130

1 jegyű h.

súlyosabb fonol. káros.

poszterior

ism.

31

  97

tag. hat.

Br2, Br3, Br4, V1, V2, W1, W2

enyhébb fonol. káros.

többj. h.

31

  89

többj. h.

súlyosabb fonol. káros.

súlyos ant. és enyhe poszt.

betoldás

25

  63

törlés

enyhébb fonol. káros.

súlyosabb fonol. káros.

törlés

18

  53

ism.

anterior

enyhébb fonol. káros.

átrend.

  9

  42

betoldás

enyhe ant. és súly. post

Br1

tag. hat.

  3

  25

átrend.

súlyosabb fonol. káros.

W2, Br2, Br3

szab. kit.

  3

    5

szab. kit.

Br1, V1, W1, W2, Br4

15. táblázat

Devianciastratégia-preferenciák

 

Felhasznált irodalom

 

Alajouanine, T. – Ombredane, A. – Durand, M.: Le syndrome de la désintegration phonétique dans l’aphasie. Masson, Paris, 1939.

Baum, S. – Blumstein, S. E. – Naeser, M. A. – Palumbo, C. L.: Temporal dimensions of consonant and vowel production: An acoustic and CT scan analysis of aphasic speech. In: Brain and Language 39, 1990. 33–56.

Baum, S. R. – Ryan, L.: Rate of speech effects in aphasia: Voice onset time. In: Brain and Language 44, 1993. 431–445.

Béland, R. – Valdois, S.: Les perturbations phonétiques et phonémiques: nouvelles perspectives. In: Langages 25, 1989. 44–63.

Blumstein, S.: A phonological investigation of aphasic speech. Mouton, The Hague, 1973.

Blumstein, S.: Phonological Deficits in Aphasia: Theoretical Perspectives. In: Caramazza, A. (szerk.): Cognitive Neuropsychology and Neurolinguistics. Lawrence Erlbaum, New York, 1990. 33–53.

Blumstein, S. – Cooper, W. E. – Goodglass, H. – Statlander, S. – Gottlieb, J.: Production deficits in aphasia: a voice-onset time analysis. In: Brain and Language 9, 1980. 153–170.

Goldstein, K.: Language and language disturbances: Aphasic Symptom Complexes and their Significance for Medicine and Theory of Language. Grune & Stratton, New York, 1948.

Hécaen, H. – Dubois, J. – Angelergues, R. – Marcie, P.: Comparaison neurolinguistique et neuropsychologique de deux observations anatomo-cliniques d’aphasie. In: Revue neurologique 3, 1964. 401–414.

Johns, D. F. – Darley, F. L.: Phonemic variability in apraxia of speech. In: Journal of Speech and Hearing Research 13, 1970. 556–583.

Kurowski, K. M. – Blumstein, S. E. – Palumbo, C. E. – Waldstein, R. S. – Burton, M. W.: Nasal consonant production in Broca’s and Wernicke’s aphasics: Speech deficits and neuroanatomical correlates. In: Brain and Language 100, 2007. 262–275.

Lecours, A. R. – Lhermitte, F.: Phonemic paraphasias: Linguistic structures and tentative hypotheses. In: Cortex 5, 1969. 193–228.

Lecours, A. R. – Lhermitte, F. – Deloche, G.: Paraphasias phonémiques. Description et simulation sur ordinateur. Colloques IRIA – Informatique Médicale 2. Institut de recherche d’informatique et d’automatique, Rocqencourt, 1973. 311–350.

Luria, A. R. 1967. Problems and facts of neurolinguistics. International Journal of Social Sciences. Vol. 19/1.

Marshall, R. C. – Gandur, J. – Windsor, J.: Selective impairment of phonation: A case study. In: Brain and Language 35, 1988. 313–339.

Nespoulous, J.-L. – Lecours, A. R. – Joanette, Y.: Stabilité et instabilité des déviations phonétiques et/ou phonémiques des aphasiques. Insuffisance d’un modèle statique d’analyse. In: La linguistique 18, 1982. 85–96.

Nespoulous, J.-L. – Lecours, A. R. – Joanette, Y.: La dichotomie “phonétique–phonémique” a-t-elle une valeur nosologique? In: Messerli, P. – Laurel, P. Nespoulous, J.-L. (szerk.): Neuropsychologie de l’expression orale. CNRS, Paris, 1983. 71–91.

Nespoulous, J.-L. – Joanette, Y. – Béland, R. – Caplan, D. – Lecours, A. R.: Phonologic disturbances in aphasia: Is there a “markedness effect” in aphasic phonemic errors? In: Rose, F. C. (szerk.): Advances in Neurology 42. Progress in Aphasiology. Raven Press, New York, 1984. 203–214.

Nespoulous, J.-L. – Ska, B. – Joanette, Y. – Lecours, A. R.: The taxonomy of phonetic/phonemic disturbances in aphasia. Academy of Aphasia, Pittsburg, 1985.

Niemi, J. – Koivuselkä-Sallinen, P.: “Phoneme errors in Broca’s aphasia: three Finnish cases”. In: Brain and Language 26, 1985. 28-48.

Osmanné Sági J.: Az afázia klasszifikációja és diagnosztikája I–II. In: Ideggyógyászati Szemle 44, 1991. 339–362.

Peuser, G. – Fittschen, M.: On the universality of language dissolution: The case of a Turkish aphasic. In: Brain and Language 4, 1977. 196–207.

Renzi, E. de – Pieczuro, A. – Vignolo, L. A.: Oral apraxia and aphasia. In: Cortex 2, 1966. 50–57.

Ryalls, J. H. 1984: An acoustic study of vowel production of aphasia. In: Brain and Language 29, 1984. 48–67.

Schiff, H. B. – Alexander, M. P. – Neaser, M. A. – Galaburda, A. M.: Aphemia: clinical-anatomic correlations. In: Archives of Neurology 40, 1983. 720–727.

Szende, T.: Phonological representation and ‘global programming’. In: Magyar Foneti­kai Füzetek/Hungarian Papers in Phonetics 21, 1989. 132–135.

Szende, T.: Phonological representation and lenition processes. Magyar Foneti­kai Füzetek/Hungarian Papers in Phonetics 24. MTA Nyelv­tudományi Intézet, Budapest, 1992.

Szende T.: Alapalak és lazítási folyamatok. Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes 22. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1997.

Szépe J.: Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban. A Páz­mány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézetének Kiadványai 2. PPKE BTK, Piliscsaba, 2000. 

Szépe J.: Hipotézisellenőrzés a fonológiában: a Globális Programozás Elvének néhány független bizonyítéka. In: Hunyadi László (szerk.) Kísérleti fonetika és laboratóriumi fonológia a gyakorlatban. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Nyomda, Debrecen, 2003. 181–212. 

Szépe J.: Nyelvi devianciák szótagszervezési műveletei. In: Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia. Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest, 2006. 345–353.

Tuller, B.: On categorizing aphasic speech errors. In: Neuropsychologia 22, 1984. 547–557.