Szépe Judit

MTA Nyelvtudományi Intézet

III. Medicinális lingvisztika

 

Fonológiai devianciastratégiák anterior és poszterior afáziában

 

Kulcsszavak: klinikai és fonológiai osztályozás, anterior és poszterior afázia, környezetfüggetlen szegmentális parafáziák, környezet­függő szerkezetismétlő és -helyettesítő műveletek

 

Az afáziás jelenségek nyelvészeti megközelítésének egyik, sokat vitatott alapkérdése az, hogy a klinikai típusokat jellemzik-e grammatikai különbségek. A fonológiában a kérdés főleg az, hogy az egyes afáziatípusok jellemezhetők-e a szegmentális parafáziák különféle típusaival. A máig is feloldatlan ellentmondások a következőkben rejlenek: (a) egyfelől nyelvészetileg azonosnak minősülő fonológiai sajátosságok eltérő afáziatípusokban is elfordulnak; (b) másfelől pedig ugyanabban az afáziatípusban egymástól eltérő, vagy ellen­tétes irányú fonológiai folyamatok is kimutathatók. Az egyik irányzat szerint (fő képviselője Sheila Blumstein) nincsenek olyan nyelvészeti distinkciók, amelyekkel meg lehetne ragadni a klinikai típusok közti eltéréseket. Függetlenül klinikai típusától, szinte minden afáziás mutat fonológiai szinten értelmezhető devianciát. A másik irányzat szerint (fő képviselője Jean-Luc Nespoulous) vannak különbségek az egyes klinikai típusokban előforduló nyelvi jelenségek között, például a Broca- és a vezetéses afázia sajátosságai között.­

Saját vizsgálataim a magyarra vonatkozó adatokkal és összefüggésekkel kívánnak hozzájárulni a fő irányok ellenőrzéséhez. Különféle klinikai típusokba tartozó anterior és poszterior afáziásoknál elemeztem fonológiai devianciakategóriákat: környezetfüggetlen szegmentális parafáziákat (helyettesítéseket, betoldásokat és törléseket), valamint környezet­függő szerkezetismétlő és -helyettesítő műveleteket. Az eredmények szerint nem különülnek el az anterior és a poszterior csoport fonológiai devianciái. A közös műveletek tekintetében két fő csoport mutatkozik. Az egyiknek a tagjai vezetéses és Broca afáziások, a másiké pedig Wernicke és Broca afáziások. A vezetéses és a Broca afáziások közös műveletei a törlés és a szabálykiterjesztés. A törlés a kevésbé súlyos állapotú Brocásokkal közös, a szabálykiterjesztés pedig az erősebben érintett Brocásokkal közös. A Wernickések közös művelete a súlyos állapotú Brocásokkal a helyettesítés, a kevésbé érintett Brocásokkal pedig a tagolási határ kiemelései és a betoldások.

Mindkét fő csoportban a leginkább preferált fonológiai művelet az egyjegyű helyettesítés. A vezetéses csoportban az első helyeken a törlés és a tagolási határ kiemelése áll. A Wernicke alapú csoportban az összes fonológiai művelet közül a többjegyű helyettesítések és a tagolási határ kiemelései a preferált műveletek. Mindkét csoportban szabálykiterjesztés­ből volt a legkevesebb.

Összefoglalva: a magyar adatok egyfelől Blumsteint igazolták, hi­szen semelyik fonológiai művelet esetében nem mutatható ki szignifikáns különbséget az anterior és a poszterior afáziás csoport teljesítményében. Viszont meglehetős élességgel külö­nülnek el a poszterior csoporton belül a Wernicke és a vezetéses afázia fonológiai műveletei. Hasonló élességgel különül el az anterior csoportban a súlyos Broca a kevésbé súlyostól. Míg az utóbbi a vezetéses csoporttal, addig az előbbi a Wernickésekkel mu­tat együttállást.